Ny medarbeiderundersøkelse


Fra mandag 14. til onsdag 23. mars skal det gjennomføres medarbeiderundersøkelse ved UiS. Alle ansatte får e-post med lenke til den elektroniske undersøkelsen.

- Arbeidsmiljøloven krever at vi gjennomfører systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet. Erfaringer viser at vi må ta det psykososiale arbeidsmiljøet på alvor. Sosial støtte, trivsel, belastning og kontroll over egen arbeidssituasjon er viktige stikkord, sier rektor Aslaug Mikkelsen.

- Det er viktig at alle deltar i dette enkle og tidsbesparende tiltaket, oppfordrer hun.

Hver enhet skal selv utarbeide en handlingsplan etter at undersøkelsen er gjennomført. Ledere på alle nivå vil være sentrale her og har fått opplæring i forkant av organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid i personalavdelingen og UiS’ samarbeidspartner Sensus as.

Sikkert og anonymt
Ingen ved UiS vil kunne kople dine svar på undersøkelsen til deg som person. Resultater synliggjøres kun i rapportene dersom det er minst fire personer som har avgitt svar. Enheter der færre enn fire personer har svart, vil ikke få egne rapporter. Alle data oppbevares på leverandørens dataserver. Statistikk på mobbing og uønskede handlinger i arbeidsmiljøet tas kun ut på institusjonsnivå. Det brytes ikke ned til fakulteter eller enheter.

Bakgrunnsvariabler og enhet kan ikke kobles.

- Det er en fordel at undersøkelsen bygger på samme plattform som i 2009, slik at vi lettere kan sammenligne årets resultater med resultatene fra 2009, forklarer Bjaalid.

Hun forsikrer at innvendingene som ble meldt inn ved forrige undersøkelse er tatt på alvor.

Lederutvikling
Også Bjaalid håper på høy deltakelse i undersøkelsen. Slik blir det lettere å iverksette effektive tiltak, understreker hun. Et nytt tiltak denne gangen er at resultatene vil bli knyttet direkte opp mot lederutvikling og organisasjonsprosesser.

- Vi vil tolke resultatene og deretter se på de enkelte enhetenes behov. Lederne vil få støtte til å gjennomføre nødvendige tiltak og forslag til forbedringer, sier hun.

Tar mobbing på alvor
Aslaug Mikkelsen minner om at undersøkelsen ikke løser noe alene.

- Hvis resultatene viser at det kreves tiltak, må vi være villige til å jobbe med situasjonen på en god måte. Undersøkelsen er godt forankret på alle nivå i organisasjonen, med representanter fra fakulteter og enheter, arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Vi vil legge vekt på dialog og en god prosess på alle nivå, sier Mikkelsen.

Undersøkelsen i 2009 viste at UiS som institusjon har høyere mobbetall enn landsgjennomsnittet. 9,5 prosent av deltakerne i UiS-undersøkelsen oppga at de har blitt mobbet en sjelden gang eller oftere de siste seks månedene. 21,5 prosent hadde observert mobbing innenfor den samme perioden.

- Dette er høyere mobbetall enn vi kan akseptere. Derfor er delen som gjelder mobbing i undersøkelsen utvidet for at vi bedre skal kunne forstå dynamikken som ligger bak. Det er også engasjert en intern ekspertgruppe som skal se nærmere mobbeproblematikken, sier Mikkelsen.

Hun understreker at UiS har egne rutiner for alvorlig konfliktløsing.

Forskningsbasert verktøy
UiS samarbeider også denne gangen med Sensus as om gjennomføring av undersøkelsen og metodikk for oppfølging av resultatene. Medarbeiderundersøkelsen selskapet bygger på spørreskjemaet QPSNordic, som står for General Nordic Questionnaire for psychological and Social Factors at Work. Utviklingen av QPSNordic ble i sin tid bestilt og finansiert av Nordisk ministerråd. Arbeidet ble gjennomført av forskere fra alle de nordiske landene i perioden 1994 til 2006. Målet var å utvikle en nordisk standard for måling av psykososialt arbeidsmiljø. Modellen som er valgt baserer seg på forskning på området. Selskapet har bred erfaring med slike undersøkelser i store kunnskapsintensive organisasjoner, som Det humanistiske fakultet ved UiO, Utenriksdepartementet og Helse Midt-Norge.

Fra midten av april vil resultatene bli presentert på institutter og enheter.

Les mer på ansattsidene
 


Sist oppdatert av (04.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol