Utlysning av øremerkede midler på TN


I budsjettet for 2011 har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet selv avsatt en del øremerkede midler, samt mottatt noe fra universitetet. Det er avsatt øremerkede midler til internasjonalisering, NFR/EU/eksterne relasjoner, kvinneinitiert forskning og ”småforsk”.

Internasjonalisering (NOK 300 000,-, tiltaksnummer 18021) skal bidra til:
o økt antall utvekslingsavtaler for studenter, også på bachelornivå (viser til ny forskrift for rammeplan for ingeniørutdanning). Målet er at flere av studentene på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar deler av sin utdanning i utlandet.
o økt utveksling/mobilitet for ansatte
o flere gjesteforelesere og -forskere inn i utdanningene/aktiviteten ved fakultetet

Stimuleringsmidler NFR/EU/andre eksterne finansieringskilder (NOK 300 000,-, tiltaksnummer 12670) skal bidra til:
o tiltak som kan øke antall søknader (og tildeling)
o økt publisering og høyere nivå på forskningsaktiviteten
o fagpersoner/-miljø som ikke har tilgang til annen type drifts- og støttemidler vil bli prioritert

Kvinneinitierte forskningsmidler (NOK 200 000,-, tiltaksnummer tildeles) skal bidra til:
o å få fram dyktige, kvinnelige prosjektledere ved UiS. Kvinner i mannsdominerte fagmiljøer prioriteres
o økt publisering og ekstern finansiering
o midlene kan anvendes til lønn, drift og reiser
o det oppfordres til å utarbeide søknader som går på tvers av fakultetsgrensene

Små driftsmidler (NOK 515 000,-, tiltaksnummer 18035) skal bidra til:
o prioritering av aktive forskere/grupper (i faste vitenskapelige stillinger) som ellers ikke har tilgang til annen type drifts- og støttemidler.
Midlene kan brukes til:
o mindre utstyrsenheter (mellom min. kr 10 000,- til kr 50 000,-)
o forbruksmateriell og andre driftskostnader (ikke faste lisenser/service med mer)
o Det er ikke krav om egenandel, siden dette nå er KD-midler

 

SØKNADSFRIST: 1. mars 2011

En søknad kan dekke/ha flere formål, og kan etter vurdering fra instituttleder og prodekan anbefales å få støtte fra ulike øremerkede midler.

Søknader om midlene skal sendes på e-post til saksbehandler Øystein Jegtvik (oystein.jegtvik@uis.no). Samlede oversikter vil bli sendt til instituttleder for vurdering og innspill til prioritering. Prodekan for forskning John Håkon Husøy foretar en samlet vurdering og gir en innstilling til ledermøte 15. mars 2011.


Sist oppdatert av (16.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol