Læringsmiljøprisen 2010


Styret ved Universitetet i Stavanger har fastsatt at pris for godt læringsmiljø ved UiS skal deles ut årlig. Fristen for å sende inn forslag er 15. april.

Det er vedtatt følgende statutter for Læringsmiljøprisen:

• Prisens formål er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

• Prisen tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt), en administrativ enhet eller en annen enhet ved UiS med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.

• Prisen er på kr. 30 000,-, samt diplom.

• Prisen skal i sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker.

• Forslag kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være begrunnet og ledsaget av egnet dokumentasjon.

• Ingen kan få prisen mer enn en gang innen en femårsperiode.

• Prisen deles kun ut når et enstemmig LMU innstiller til det.

• LMU gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor ved den årlige åpningen av studieåret.


Prisen deles høytidelig ut ved semesterstartåpningen i august 2011.

Forslag sendes til Utdanningsdirektøren, som registrerer innkomne søknader og forbereder sak til LMU i møtet i mai 2011.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (05.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol