Vær med og foreslå eksterne styrerepresentanter


Styreperioden for UiS-styret går ut i 2011, og det skal oppnevnes nye eksterne medlemmer med varamedlemmer for perioden 2011-2015. Oppnevningen foretas av Kunnskaps-departementet på fritt grunnlag etter forslag fra vårt styre.

UiS har fått frist til 15. februar 2011 med å fremme forslag på i alt 6 kvinner og 6 menn.

De som sitter i styret i dag er Christina Ullenius, Hanne Tømta, Gunnar Berge og Åge Rosnes med varamedlemmene Eimund Nygaard, Bjørg Sandal og Erling Øverland.

Departementet minner i sitt brev om lovens intensjon med ekstern representasjon:

Gjennom oppnevningen av eksterne styremedlemmer er det et mål å tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Den eksterne representasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper.

Vi ber om gode forslag på eksterne styremedlemmer som ivaretar denne intensjonen. Forslagene må være begrunnet og helst gi opplysninger om kandidatenes utdanning og erfaringsbakgrunn. Forslagene sendes til sonja.meyer@uis.no eller else.karin.l.paulsen@uis.no innen 20. januar. Kandidatene trenger ikke være forespurt.

Innkomne forlag vil bli vurdert av en nominasjonskomité (rektormøtet og StOr-leder) som på fritt grunnlag legger endelig forslag fram for styret 15. februar. Komiteen vil også ta oppgaven med å forespørre kandidatene.

Det er ikke lagt opp til behandling i fakultetsråd eller institutt-/senterråd, men de råd som ønsker å fremme forslag, er velkomne til å gjøre det.


Vennlig hilsen

Aslaug Mikkelsen 
rektor

Per Ramvi
universitetsdirektør


Sist oppdatert av (04.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol