Seminar om forskningsetikk


Alle stipendiater og ansatte inviteres til et fellesseminar om forskningsetikk torsdag 2. september kl. 13.00 til 16.00 i Kjell Arholms hus, auditorium 2.

Seminaret skulle opprinnelig vært avholdt i vår, men ble utsatt på grunn av askeskyene fra Island som lammet flytrafikken.

Ragnvald Kalleberg, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, holder to innlegg på temaet forskningsetikk. Det blir også åpnet for diskusjon.

Temaene Kalleberg skal snakke om er 1) Vitenskapens etos og forskningsetiske retningslinjer. Deskriptiv og normativ forskningsetikk, og 2) Sudbø-saken og påfølgende forskningsetiske tiltak ved UiO.

I første time vil Kalleberg snakke generelt om deskriptiv og normativ forskningsetikk, med vekt på moralske normer i forskersamfunnet. Moralske normer – som forbud mot fabrikkering av data og påbud om sannhetsbestrebelse – er integrerte deler av vitenskapelig virksomhet.

Utgangspunkt for andre time er Sudbø-saken fra 2006, med avsløring av massiv fabrikasjon av data i et sentralt medisinsk forskningsmiljø. Det ble i etterkant satt i gang flere tiltak for å forebygge uredelighet og stimulere god forskningsskikk. Se Tiltaksplan for UiO. Kalleberg har nylig avsluttet en evaluering av et hovedelement i denne planen, et forskningsetisk prøveprosjekt, og vil redegjøre for noen sentrale funn og generelle synspunkter.

Skaper en felles arena
På veiledningsseminaret for alle UiS-stipendiatene på Sola i høst ble faglig leder for forskerutdanningen i samfunnssikkerhet, Eva Jakobsson, og faglig leder for forskerutdanningen i lesevitenskap, Per Henning Uppstad, inspirert til å arrangere et felles seminar om forskningsetikk for alle stipendiatene ved UiS.

– Forskningsetikk er et område som vi alle må forholde oss til og hvor hele det akademiske fellesskapet kan møtes på tvers av faggrensene. Forskningsetikk berører mange sider, blant annet omfatter forskningsetiske retningslinjer også hvordan vi skal oppføre oss kollegialt og hvordan vi bør presentere argumentasjonen til faglige motstandere på en redelig måte, forklarer Uppstad.

Han og kollega Jakobsson ønsker med dette å bidra til den pågående refleksjonen rundt forskningsetikk som et hvert forskermiljø må ha.

– Det er viktig at vi utdanner forskere som bærer med seg en forskningsetisk standard og som reflekterer rundt disse. Målet med seminaret er at stipendiatene skal bli kjent med hva de etiske retningslinjene betyr i praksis, samt at vi får diskutert ulike problemstillinger, sier Uppstad som mener det er fruktbart at de ulike kulturene ved universitetet møtes for å dele erfaringer med hverandre.

Forskningsetiske retningslinjer
Deltakerne kan i forkant av seminaret gjøre seg kjent med Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, som professor Kalleberg har medvirket til.

Interesserte kan også finne mye relevant stoff i en bok redigert av Knut Ruyter: Forskningsetikk. (Gyldendal, 2003). Se for eksempel artiklene til Ruyter, Kaiser, Borge, Kalleberg, Førde og Fjelland. Boken inneholder også en rekke eksempler på uetisk forskning (del 5).

For de som ønsker å sette seg mer inn i forskningsetikken har Kalleberg skrevet en rekke artikler om tema. Tre av hans nyere artikler er 1) “A Reconstruction of The Ethos of Science”, Journal of Classical Sociology, 2007, no 2: 137-160. 2) “Can normative disputes be settled rationally? On Sociology as a normative discipline.” In Cherkaoui, M. and Hamilton, P. eds. (2009) Raymond Boudon. A Life in Sociology. Oxford: Bardwell Press. Vol. 2, pp. 251-269. 3) "The Ethos of Science and the Ethos of Democracy", pp. 246-284 in C. Calhoun ed., (2010) Robert K. Merton. Social Theory and Sociology of Science. New York: Columbia University Press. 


Sist oppdatert av (24.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Han arbeider med analyser av kunnskapsorganisasjoner, forskningsetikk, vitenskapshistorie, vitenskapsteori og akademikere som offentlig intellektuelle.

Kalleberg ledet Innsatsområdet etikk ved UiO (1998–1999), den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i to perioder (2000–2005), sitter som eksternt medlem i BIs forskningsetiske utvalg og er medlem av det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning.