Seminar om revisjon av studieprogram


Læringsutbytte for studenten er det sentrale temaet når det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal være innført på utdanningsinstitusjonene innen 2012. Onsdag 10. mars inviteres UiS-ansatte og tillitsvalgte studenter til seminar om hvilke konsekvenser dette får for fagmiljøenes revisjon av studieprogram og emnebeskrivelser.

En student som er uteksaminert fra Universitetet i Stavanger og vil finne seg en jobb må kunne dokumentere hvilke kvalifikasjoner hun har. Dette har blitt enda mer aktuelt etter som arbeidsmarkedet har blitt mer internasjonalt.

Felles europeisk mal
– Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning gjør det lettere å få fram hva studentene skal kunne etter endt utdanning. For eksempel skal en bachelorgrad fra UiS ha de samme krav som i andre europeiske land, sier Eilef J. Gard, rådgiver ved Utdanningsavdelingen på UiS.

Dette er en del av den såkalte Bologna-prosessen og et overordnet europeisk kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Før var det mer tradisjon for å beskrive hva studiene inneholdt. Nå er fokuset hva studentene skal kunne når de er ferdige. Innen 2012 skal denne måten å jobbe på være iverksatt på utdanningsinstitusjonene. Et overordnet norsk rammeverk er på plass, men nå er det en stor jobb for fagmiljøene å gå gjennom sine fag- og studieplaner – helt ned til emnenivå.
 
Åpent for alle
– Seminaret er åpent for alle, men retter seg spesielt mot vitenskapelig ansatte som jobber med revisjon og utvikling av studieplaner. Og vi har et stort ønske om å få med de tillitsvalgte for studentene, sier Gard.

Hovedsaker på seminaret 10. mars er:

• Kvalifikasjonsrammeverket sett i europeisk og nasjonalt perspektiv, og erfaringer fra Universitetet i Bergen. Dette blir ved Etelka Tamminen Dahl fra Universitetet i Bergen. Dahl er en autoritet på Bologna-prosessen
• Eksempler på god praksis fra UiS
• Planene videre for UiS
• Lunsj
 

Egen arbeidsgruppe
Fellesdelen slutter med en felles lunsj. Etter lunsj fortsetter de med en arbeidsøkt for representanter for pilotprogrammer.
Prorektor har nemlig etablert en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med implementeringen på UiS. Den består av representanter fra Utdanningsavdelingen, fakultetene og studenter. Det er satt i gang et pilotprosjekt med foreløpig tre program som skal være med i arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket: bachelorprogram i sosiologi (SV), nytt bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk (TN) og bachelorprogram i idrett (HUM).

– Fram mot slutten av september skal vi gå gjennom disse programmene med sikte på tilpassing til kvalifikasjonsrammeverket. Til høsten vil erfaringer gi grunnlag for arbeid med øvrige program i 2011 og 2012. Det er ikke snakk om å begynne på nytt, men å bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort med skriving av læringsutbytte i fag- og studieplaner, sier Eilef J. Gard.

Seminar onsdag 10. mars kl. 09:00-12:45

Sted: Auditorium A3 i Kjell Arholms hus

Påmelding innen tirsdag 2. mars til Eilef J. Gard


Sist oppdatert av (19.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol