Midlertidig forskningsstilling innenfor tverrfaglig kjønnsforskning (20%)


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har ledig en midlertidig 20 prosents stilling innenfor tverrfaglig kjønnsforskning. Stillingen er ledig fra 01.11.09 og kan besittes for en periode på inntil fire år.

Stillingen tilrettelegges for at fast ansatt i vitenskapelig stilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal benytte 20% av sin stilling innenfor tverrfaglig kjønnsforskning.

Formålet med stillingen er å styrke universitetets forskning og faglig utviklingsarbeid innen kjønns-forskning. Søkere med bakgrunn innen helse– og sosialfag vil bli prioritert.

Stillingens hovedoppgaver er:
• Å drive forskning innenfor tverrfaglig kjønnsforskning
• Å samarbeide på tvers av fakulteter med andre i Nettverk for kjønnsforskning
• Å ha et aktivt og forpliktende forhold til Nettverket for kjønnsforskning, og rapporteringsansvar til faglig leder

Andre oppgaver som kan inngå i stillingen:
• Å fungere som ressursperson for andre faglige ansatte som bruker kjønnsperspektivet i undervisning og forskning
• Å delta i oppbygningen av et større tilbud innenfor tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger.
• Å ha faglig ansvar for aktiviteter i Nettverk for kjønnsforskning

Arbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger med arbeidsplass ved Det samfunnsviten-skapelige fakultet.

Søkeren må ha kompetanse innenfor kjønnsforskning.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og vil være knyttet til hovedlønn for den tilsatte med samme lønnstrinn i 20%.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Wencke Mühleisen, tlf 5183 1738, eller e-post wencke.muhleisen@uis.no eller Ingvil Hellstrand, tlf. 5183 1543 eller e-post ingvil.f.hellstrand@uis.no.

Opplysninger om tilsettingsprosessen får ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf 5183 3701 eller e-post kirsten.sikveland@uis.no

Søknad med prosjektbeskrivelse på 1 – 3 sider samt CV, publikasjonsliste og
Utvidet søkerskjema sendes i tre eksemplar til:

Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
4036 Stavanger

Søknaden merkes med st.id 30011929

Søknadsfrist: 15.09.2009

 

 

 


Stillingsbetenkning

Forskningsstilling innenfor tverrfaglig kjønnsforskning, 20% stilling

godkjent i tilsettingsutvalget 19.08.2009

Intern utlysning

Tilsetting gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger (UiS). Organisatorisk er stillingen knyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fagområdet for stillingen er tverrfaglig kjønnsforskning.

Den som tilsettes vil få et særlig ansvar for å drive faglig utviklingsarbeid knyttet til forskning, undervisning og formidling innenfor tverrfaglig kjønnsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette innebærer ansvar for faglige aktiviteter og formidling. Den som tilsettes skal fungere som ressursperson innenfor dette feltet. Stillingen skal bidra til at UiS blir en synlig aktør innen tverrfaglig kjønnsforskning og likestillingsarbeid.

Søkere vil bli vurdert av en komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i vurderingen legges på kompetanse i og erfaring med kjønnsforskning og likestillingsarbeid. Søkere med bakgrunn innen helse– og sosialfag vil bli prioritert. Gode samarbeidsevner, stor grad av selvstendighet og evnen til å arbeide målrettet er nødvendig for stillingen.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i vurderingen må være innlevert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt vekt.


Sist oppdatert av (21.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol