Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2009 - 2011


Handlingsplanen ble vedtatt av Styret i møte 11. juni 2009. Det er viktig at den følges opp i hele organisasjonen, i samsvar med planens ansvarsfordeling.

Styret gjorde i møtet 11. juni 2009 følgende vedtak i sak US 62/09:

  1. Styret ved Universitetet i Stavanger vedtar Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2009-2011, og ber Læringsmiljøutvalget følge opp arbeidet med implementering av planen.
  2. Styret ber ansvarlige enheter prioritere arbeidet og sørge for nødvendig ressursallokering.
  3. Styret ber enhetene og LMU rapportere om status og fremdrift i den årlige kvalitetsrapporteringen.

Bakgrunn for ny handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2009-2011
Kunnskapsdepartementet har pålagt alle høyere utdanningsinstitusjoner å utforme egne handlingsplaner for studenter med behov for tilrettelegging i utdanningssituasjonen. Universitetet i Stavanger er pålagt å forholde seg til nytt lovverk som sikrer personer med nedsatt funksjonsevne rettigheter i studiesituasjonen. Handlingsplanen skal også bidra til å nå målsettingen i strategidokumentet 2009-2020:

UiS har som målsetting å være ”inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere til mangfold og likestilling”. Videre skal Universitetet i Stavanger ha et ”godt og universelt utformet læringsmiljø og være kjent for sin gode studentservice og aktive medvirkning fra studentene”.

Handlingsplanen er utformet som en konkret tiltaksplan som dekker hele universitetets utdanningsvirksomhet og som fordeler ansvar for oppfølging av planen til universitetets enheter.

Handlingsplanen er behandlet i Læringsmiljøutvalget som godkjente planen før endelig behandling i styret.

Et universitet som inkluderer funksjonshemmede i fellesskapet både fysisk og psykisk, er et godt universitet for alle. Det bør være universitetets mål å bruke universell utforming som styringsprinsipp for all planlagt aktivitet som inkluderer studenter og ansatte.

Handlingsplanen omfatter mange ulike enheter ved Universitetet i Stavanger, og det er derfor viktig at planen følges opp i den årlige kvalitetsrapporteringen.

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2009-2011(.pdf - 202 Kb)


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (03.07.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no