Hovedverneombudet orientert om håndtering av varslingssaken


I et brev fra personaldirektør Halfdan Hagen orienteres hovedverneombud Rolf Jakobsen om hvordan varslingen er håndtert og hvilke beslutninger som er tatt.

Brevet lyder som følger:

"Vi viser til brev fra hovedverneombudet datert 29.04.09 med vedlagt brev fra dekan Per Arne Bjørkum og instituttlederne ved Det teknisk- naturvitenskapelig fakultet. Hovedverneombudet informeres med dette om hvordan varslingen er håndtert og hvilke beslutninger som er tatt.

Siden de forholdene Bjørkum tok opp var knyttet til universitetsdirektør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen, ble samtaler med de involverte personene gjennomført av styremedlemmene Gunnar Berge og Kjetil Clementsen. Dette skjedde 30.04.09, og det ble gjennomført en oppfølgingssamtale med Bjørkum 11.05.09. Hensikten med samtalene var å få belyst hva som var skjedd. Ramvi og Mikkelsen ble dessuten bedt om å lage hver sin skriftlige redegjørelse.

Berge og Clementsen utarbeidet på grunnlag av ditt brev av 29.04.09 med vedlegg, samtalene 30.04.09 og redegjørelsene fra Ramvi og Mikkelsen, en sak til styremøte 14.05.09 (sak 56/09). Ramvi og Mikkelsen var ikke til stede under behandlingen av saken. Møtet ble ledet av prorektor. Under styremøtet ble de tre involverte og de tillitsvalgte Åge Hultgren, Rolf Ringdahl og Eirik Kårstad innkalt (Bjørkum hadde med seg tillitsvalgt for TEKNA Eirik Kårstad og deg som bisittere). Hensikten var at de kunne gi utdypende informasjon og at styremedlemmene kunne stille spørsmål.

Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret ser alvorlig på varslingssaken som er meldt ved Universitetet i Stavanger. Vi beklager at denne saken ikke er løst på et tidligere tilspunkt og forventer at de involverte parter til bidra til en positiv utvikling.

2. Styret har full tillit til alle de tre involverte personene.

3. Styret forventer at de prosesser som allerede er satt i gang i toppledergruppen intensiveres. Styret kommer tilbake til saken i juni-møtet for å vurdere eventuelle ytterligere tiltak ved hjelp av ekstern ekspertise.

4. Styret sier seg lei for at utsagn er blitt oppfattet som trakassering og trusler om oppsigelser. Styret har fått forsikring om at dette ikke har vært intensjonen.”

Bjørkum, Ramvi og Mikkelsen ble informert om vedtaket samme dag.

Saken om varsling som ble tatt opp av deg ved brev av 29.04.09 er dermed behandlet ferdig av styret. Ledelsen følger opp pkt. 1, 2. setning og pkt. 3 i vedtaket.

Med vennlig hilsen


Halfdan Hagen
personaldirektør"

Mer infomasjon:
Vedtak i varslingssaken
 


Sist oppdatert av (19.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol