NIFU STEPs innhenting av personopplysninger til nasjonal FoU-statistikk


Som grunnlag for den nasjonale forskningsstatistikken samler NIFU STEP hvert år inn personaldata fra institusjoner som utfører forskning og utviklingsarbeid.

Data innhentes for faglig, vitenskapelig personale, høyere teknisk/administrativt personale og ledelse i universitets- og høgskolesektoren, i instituttsektoren og ved helseforetakene. De innsamlede opplysningene benyttes til utarbeidelse av offisiell statistikk for norske myndigheter og som grunnlag for internasjonal statistikk utarbeidet av OECD og Eurostat. De innsamlede data benyttes også som statistikkgrunnlag i analyser av blant annet rekrutteringsbehov og mobilitet i det norske forskningssystemet.

NIFU STEP vil med dette informere de ansatte ved Universitetet i Stavanger om at det er innhentet personalopplysninger om dem til dette formålet. Opplysningene som registreres om den enkelte er navn, fødselsnummer, arbeidssted (institutt/avdeling, lærested) samt opplysninger om høyere utdanning og eventuell doktorgrad. Vi understreker at de innhentede opplysningene ikke er sensitive personopplysninger etter Personopplysningsloven, samt at opplysninger om enkeltpersoner kun benyttes til statistiske formål og ikke under noen omstendigheter blir utlevert til tredjepart. Datatilsynet har vurdert dataregisteret, og funnet at det oppfyller vilkårene i Personopplysningsloven.

Vi vil også informere om at det er mulig å reservere seg mot at personopplysninger lagres. Ønsker man å reservere seg, sendes melding om dette til Hebe Gunnes, tlf 22 59 51 16, e-post hebe.gunnes@nifustep.no

Statistikk som bygger på NIFU STEPs innhenting av personaldata finnes i vår statistikkbank www.foustatistikkbanken.no under Nasjonal FoU-statistikk, FoU-personale. Ønskes flere opplysninger om NIFU STEPs forskerpersonaldata og bruken av dem, ta kontakt med NIFU STEP v/Hebe Gunnes.


Sist oppdatert av (05.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol