Daglig leder ved Senter for entreprenørskap


Funksjonen som daglig leder ved Senter for entreprenørskap kunngjøres nå med endrede kvalifikasjonskrav. Ansatte som kan tenke seg funksjonen bes gi melding om dette innen 3. april.

Universitetet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) har sammen med Innovasjonspark Stavanger (ipark) vedtatt å etablere Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap.

Senter for entreprenørskap ble formelt åpnet 20. november 2007. Målsettingene for senteret er å:

 • bedre kunnskapene og styrke undervisningen om entreprenørskap og innovasjon i offentlig og privat sektor blant studenter og ansatte ved UiS 
 • utvikle flere ideer som kan føre ti nye produkter, tjenester eller virksomheter og 
 • gi flere studenter muligheter for å prøve ut slike ideer i praksis gjennom en egen studentinkubator

Sammen med Senter for innovasjonsforskning skal Senter for entreprenørskap styrke det samlede miljøet knyttet til innovasjon og entreprenørskap på Ullandhaug.


Daglig leder ved Senter for entreprenørskap

Daglig ledelse av Senter for entreprenørskap anses som en funksjon som gis en av universitetets fast ansatte for en periode på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.

Daglig leder skal planlegge, bygge opp og gjennomføre aktivitetene ved senteret i nært samarbeid med fakultetene, Utdanningsavdelingen, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og Forskningssekretariatet ved UiS.

Daglig leder bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring med entreprenørskap i høyere utdanning 
 • erfaring fra samarbeid med arbeids- og næringsliv om forskning og/eller undervisning 

Videre vil det bli lagt vekt på at leder

 • har evne til å gjennomføre gode ideer i samarbeid med andre fagmiljøer og eksterne partnere 
 • har gode kommunikative evner 
 • har erfaring fra samarbeid med studenter om utvikling av engasjerende undervisningsopplegg 
 • er resultatorientert

Den som går inn i funksjonen som daglig leder opprettholder lønnsplassering i fast stilling. I tillegg tilbys et
B-tillegg etter Statens lønnsregulativ innenfor rammen av B 45-88, kr 36.000-70.400 bto pr år.

Funksjonsbeskrivelsen gir nærmere rede for det ansvar og de arbeidsoppgaver som ligger til daglig leder.
Nærmere opplysninger om senteret og funksjonen som daglig leder fås ved henvendelse til forskningsdirektør Helge Ole Bergesen, tlf 51 83 30 21 eller 480 82 691, epost helge.o.bergesen@uis.no.

Ansatte som kan tenke seg funksjonen som daglig leder ved senteret bes sende skriftlig melding om dette med oppdatert CV til jobb@uis.no innen 03.04.2009. Meldingen merkes med Senter for entreprenørskap i tittel/emnefeltet. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Universitetsdirektøren vil etter forslag fra senterets styre avgjøre hvem som tildeles funksjonen som daglig leder for neste fireårsperiode. Dette etter avklaring med kandidatens leder.


Funksjonsbeskrivelse

Daglig leder er fast ansatt i vitenskapelig stilling ved universitetet. Vedkommende innvilges permisjon fra hele sin faste stilling for å ivareta funksjonen som daglig leder ved Senter for entreprenørskap for en periode på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.

Senter for entreprenørskap har et eget styre oppnevnt av universitetsdirektør. Senterets styre rapporterer til universitetsdirektør.

Organisatorisk plassering:

 • Forskningsdirektør har personalansvar og er nærmeste overordende for daglig leder.
 • Daglig leder rapporterer til senterstyret om saker som gjelder senterets drift og utvikling, og drøfter oppgaver og løsninger med styreleder.
   

 Ansvarsområde: 

 • Lede og utvikle Senter for entreprenørskap. 
 • Daglig leder har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til senterstyrets myndighetsområde, og har fullmakt til å avgjøre enkeltsaker
   

Hovedoppgaver :

 • Planlegge, bygge opp og gjennomføre aktivitetene ved Senter for entreprenørskap i nært samarbeid med fakultetene, Utdanningsavdelingen, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og Forskningssekretariatet ved UIS. 
 • Utarbeide og følge opp strategi- og handlingsprogram for universitetets satsing på entreprenørskap og for universitetets samlede aktivitet og kompetansenivå innenfor dette feltet. 
 • Bidra til at entreprenørskap blir innarbeidet i studieprogrammene på de ulike fagenes premisser i tråd med UiS’ overordnede strategi på dette punkt. 
 • Bidra til finansiering av senteret gjennom et nært samarbeid med private og offentlig partnere, og for UiS’ internasjonale virksomhet innenfor entreprenørskap. 
 • Utvikle og ivareta et nært samarbeid med fakultetene og andre naturlige samarbeidspartnere, eksempelvis iPark, Prekubator, IRIS, Skape og Ungt Entreprenørskap. 
 • Ivareta sekretærfunksjonen for senterets styre, forbereder saker i samråd med styreleder og iverksetter styrets vedtak. 
 • Utarbeide årsmelding om senterets aktiviteter. 
 • Ivareta økonomistyring og – oppfølging i henhold til senterets budsjett og holde styret løpende orientert om regnskap i forhold til budsjett.

Funksjonsbeskrivelsen er ikke utfyllende. Arbeidsoppgavene vil bli utviklet i nært samarbeid med senterets styre.


Sist oppdatert av (20.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol