Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen presentert


Arbeidsmiljøet ved UiS har mange styrker, men det finnes også utfordringer. Det viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble presentert på et allmøte i dag.

Resultatene som ble lagt frem i dag gjelder UiS som organisasjon og fakulteter og stab og fellesenheter på overordnet nivå. Institutter og avdelinger vil få sine resultater på egne interne møter.

71 prosent av de ansatte har deltatt i- og fullført undersøkelsen, noe som er høyt i forhold til sektoren. På noen av områdene er det stor spredning i svarene. En del vil dermed oppleve å ikke kjenne seg igjen i enkelte resultater. Også innen ansiennitet og alder er det stor spredning. I rapporten fra undersøkelsen sammenlignes UiS med 75 andre norske virksomheter, der også UH-sektoren er representert. Det gir grunnlag for å vise hvordan UiS ligger an på landsbasis innen ulike områder.

I undersøkelsen oppgir mange at de generelt sett har høy grad av innflytelse og kontroll over eget arbeid. Dette omfatter blant annet muligheten til å velge hvordan arbeid skal utføres, hvem en skal samarbeide med og muligheten til å påvirke viktige beslutninger i arbeidet. En stor andel av respondentene opplever også at de kan bestemme eget arbeidstempo og at de selv kan bestemme når de kan ta pauser.

Positive utfordringer

På spørsmålet om spesialkunnskaper og ferdigheter er nyttige i arbeidet, gir svarene en score på 82 på en skala fra null til hundre poeng. Mange har svart at arbeidet er utfordrende på en positiv måte, noe som gir en score på 77 poeng. De ansatte ser på arbeidet sitt som meningsfylt. Her får UiS en score på 82 poeng.

Det sosiale samspillet på UiS kan bli bedre. Den enkelte ansatt vet hva han eller hun skal gjøre, men får ikke alltid nok støtte til å gjøre det. Færre enn gjennomsnittet i sammenligningsgrunnlaget opplever at de kan få støtte og hjelp fra kolleger. Det gjelder også konflikthåndtering og samarbeid i avdelinger.
Undersøkelsen viser at UiS som institusjon har høyere mobbetall enn landsgjennomsnittet. 9,5 prosent av deltakerne i UiS-undersøkelsen oppgir at de har blitt mobbet en sjelden gang eller oftere de siste seks månedene. 21,5 prosent har observert mobbing innenfor den samme perioden.

- Nulltoleranse for mobbing
Universitetsdirektør Per Ramvi understreker at UiS tar mobbetallene svært alvorlig og at dette vil bli fulgt opp med nødvendige tiltak, blant annet klargjøring av et varslingsprogram. Han er likevel glad for at UiS scorer høyt på viktige områder.

- For å styrke UiS ytterlige er det viktig at står samlet i møtet med fremtidens utfordringer. Alle har et ansvar for arbeidsmiljøet. Som et universitet skal vi ha stor takhøyde for diskusjon, og mobbing kan ikke aksepteres. Her har vi nulltoleranse, fastslår han.

Ledelse slår positivt ut. Resultatene ligger generelt sett godt over gjennomsnittet i sammenligningsgrunnlaget. En stor andel har svart at de får støtte og hjelp fra sin nærmeste leder, at lederen lytter når den ansatte har problemer i arbeidet og at arbeidsresultatene verdsettes.

- Undersøkelsen synes å vise at vi er på rett vei. Arbeidsmiljøet vårt har mange styrker og noen svakheter. Noe har vi visst på forhånd, andre ting kanskje bare ant. Særlig har vi utfordringer rundt samarbeid og sosial støtte i ulike deler av organisasjonen, sier Ramvi, og fortsetter:

- Medarbeiderundersøkelsen er en oppfølging av OU-prosessen som startet i 2006. Nå kan vi måle de første virkningene, samtidig som vi får et grunnlag for nye, kontinuerlige forbedringer.

Mer informasjon:
Resultater fra medarbeiderundersøkelsen (powerpoint - 10 mb)

Sist oppdatert av (30.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol