Påminnelse om registrering i CRISTIN / Reminder to register in CRISTIN


Registrer dine vitenskapelige publikasjoner og formidling i CRISTIN fortløpende! / Register your scientific publications and presentations continuously in the CRISTIN database!

[English information below]

Frist for registrering av vitenskapelig produksjon er 31. januar 2019.

Innmeldingsfrist av nye publiseringskanaler til NSD er 30.november 2018.

Forslag som går til NSD skal fremmes gjennom denne nettadressen: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/forslag

Les mer om Prosedyrer for forslag til registeret og Kriterier for godkjenning av publiseringskanaler.

Pålogging
Velg Søk og registrer
Velg Universitetet i Stavanger og trykk på Logg inn

Logg inn med ansattnummer og passord du bruker til å logge deg inn på jobb-PC.


Hva registreres i CRIStin?  

Vitenskapelige publikasjoner:
Vitenskapelige artikler
Monografier (leveres til Universitetsbiblioteket til vurdering)
Vitenskapelige artikler i antologier (leveres til Universitetsbiblioteket til vurdering)

Slik registrerer du en publikasjon i Cristin
Beskrivelse av kategoriene i Cristin-systemet

Steg-for-steg-veiledning
Vitenskapelig artikkel (pdf) 
Monografi eller antologi (pdf)
Bokkapittel i antologi (pdf)
Konferanseserie /conference proceeding (pdf)
Konferanseartikkel /conference article (pdf)


Formidling
Oppnådde formidlingspoeng gir uttelling til fakultet/institutt gjennom et universitets interne modell for fordeling av FoU-komponentens insentivet i bevilgningen over statsbudsjettet.
Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes aktivitet som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Dette omfatter blant annet: lærebøker, fagbøker, rapporter, sammendrag, foredrag, posters, utstillinger, videoer, intervjuer, ledere, kronikker, anmeldelser og andre former for mediebidrag.


Adressering
Riktig adressering er avgjørende for at UiS skal kunne telle en publikasjon for NVI-rapportering til departementet. Det må framgå på publikasjonen at forfatteren er tilknyttet UiS. Navn på enhet, institutt eller senter regnes ikke som tilstrekkelig for kreditering.
Les mer: «Retningslinjer for adressering på vitenskapelige publikasjoner»


Registrering av prosjektkode (Viktig!)
For å kunne ta ut rapporter/oversikter over resultater i CRISTIN knyttet til Forskningsråd- eller EU-prosjekter, forskningssentre og programområder ved UiS, må den enkelte forsker registrere prosjekt/tiltakskoden på publikasjonen i CRISTIN. Prosjektkode er f.eks. Forskningsrådets prosjektnummer eller programområdets tiltaksnummer.

Forskningsrådet har fra og med 1.oktober 2017 gjort det obligatorisk for alle prosjektansvarlige som er tilknyttet CRISTIN å benytte Forskningsrådets prosjektnummer ved registrering av artikler i CRISTIN.
Les mer: Hvordan registrere prosjektkode på publikasjoner og formidlingsaktiviteter


Egenarkivering via CRIStin (Viktig!)
Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelig innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.
Hvordan man laste opp av fulltekst ved registrering i CRISTIN finner du her: Egenarkivering via CRISTIN


Har du spørsmål om CRISTIN kontakt oss via cristin@uis.no
Er du nyansatt og har behov for opplæring, ta kontakt for å avtale tid.

--------------------------------------------------------------------

 

The deadline for registration of scientific research output is 31st January 2019.

The deadline for applying for inclusion of new research publication channels to the NSD (Norwegian Centre for Research Data) is 30th November 2018.

Suggestions for new publication channels to the NSD must be submitted through this web address: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/forslag

Further information (in Norwegian) is available at Procedures for processing new submissions and Criteria for inclusion of new scientific publication channels.

 

Logging on

Go to the UiS intranet page for CRISTIN and click on Søk og Registrer i CRISTIN

Select English version on this page

Select University of Stavanger

Log in with your employee number and password as you would on your computer

 

What is included in CRISTIN?


Scientific publications:

Scientific articles

Scientific monographs (to be submitted to the University library for evaluation)

Scientific articles in anthologies (to be submitted to the University library for evaluation)
 

See how to register a publication in CRISTIN: How to register academic publications for NVI
 

Other scientific research dissemination activities (e.g. conference presentations, lectures, interviews)

Certain research dissemination activities in certain categories will give credit to the faculty/institute through the university’s internal model for allocation of funds.

It is through the award of these other research dissemination points that research activities not considered through the government financing may be rewarded anyway. These includes amongst others: textbooks, academic books, reports, synopses, lectures, posters, exhibits, videos, interviews, editorials, opinion pieces, reviews and other mass media contributions.


Correct affiliation

It is imperative that research publications are published with the correct author UiS affiliation(s) in order to allow the publication to be credited in the reporting through NVI (The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) to the Ministry of Education. The actual name of the university - University of Stavanger - must be stated in the article/publication in order for UiS to be credited publication points – the name of department or research centre is not enough. See information (in Norwegian) from the UiS about correct addresses and affiliations.
 

Registering a project code (Important!)

In order for us to be able to generate reports and statistics for research results funded by and/or associated with the Research Council of Norway or EU projects, research centres or programme areas, each individual researcher must register the project code associated with the individual CRISTIN publication registration. The project code can for instance be the Research Council of Norway’s project number or your programme areas project number.

 From the 1st of October 2017, The Research Council has made it mandatory for everyone included in CRISTIN to use the Council’s project number when registering scientific research articles. More information here.
 

Open Access archiving in CRISTIN (Important!)

The Norwegian government has set a goal of providing open access to all Norwegian scientific publications funded by public financing within the year 2020, and it has established guidelines for open access to research publications.

Information (in English) on how to upload full text articles i CRISTIN.
 

Help with registration

If you have any questions about CRISTIN, contact us at cristin@uis.no

If you are a new employee in need of training for CRISTIN registration, please contact us to schedule an appointment.

Even more information is available here at the library’s CRISTIN page and at the UiS intranet page for CRISTIN.

 


Sist oppdatert av John David Didriksen (26.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no