Utlysninger av midler til kvinneinitierte prosjekter 2009


UiS vil styrke satsingen på kvinner i forskning og inviterer herved fagmiljøer ved universitetet til å fremme prosjektforslag der kvinner står som initiativtakere og prosjektledere.

Innenfor budsjettrammen (1 mill) vil 5 - 10 prosjekter på inntil 200 000 NOK kunne innvilges, gitt at søknadene holder tilstrekkelig faglig nivå og at kravene til kvalitet og intern forankring er innfridd. Bevilgningene gis for benyttelse i 2009.

Prosjektmidlene skal stimulere til faglig utvikling og publisering, fortrinnsvis i kanaler som gir poeng i ’tellekantsystemet’. Prosjektene skal tilfredsstille de faglige krav som stilles til Forskningsrådet-søknader. Vedlagte søknadsskjema som er tilpasset fra Forskningsrådets standard, bes benyttet.

Søknaden må inneholde opplysninger om hvorvidt gruppen har tenkte å søke annen ekstern finansiering (Forskningsrådet, EU og andre).

Det bør redegjøres for samarbeidspartnere ved UiS og eksternt og for hvordan prosjektet forholder seg til fakultetenes handlingsplan for de kommende tre årene.

Søknadsmidler kan dekke både ulike typer driftsutgifter og frikjøp. Søknaden, budsjett innbefattet, bør ikke overskride 5 sider. Vedlegg kan begrenses til en liste over relevante faglige publikasjoner, fortrinnsvis fra de siste fem årene.

Søknader som inngår i programområder for forskning eller i forskergrupper som har planer om å utvikle programområder for forskning, vil bli prioritert. Det er et formål med denne ordningen å stimulere flere kvinnelige forskere til å delta i slike prosesser, særlig innenfor mannsdominerte områder.


Forventet prosjektoppstart: Februar/mars 2009

Søknadsfrist: 15. januar 2009

Søknadene vil bli behandlet av det sentrale forskningsutvalget 26. januar 2009.

Søknadsskjema


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol