Pedagogiske utviklingsmidler ved SV


Kurs og trening i «case-based teaching» på NHS, og «case-metodikk» i sosialt arbeid er blant søknadene som er tildelt pedagogiske utviklingsmidler ved SV i 2018.

Som ledd i satsingen på å styrke utdanningskvaliteten, lyste SV-fakultetet i vår ut 300.000 kroner i pedagogiske utviklingsmidler. I utlysningen heter det at prosjektene skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivå, og at studenter bør involveres.

Det kom inn fem søknader, og tre av disse får støtte.

Tildeling 1: «Case based teaching»

Søker: Einar Marnburg / NHS
Tildelt: 100.000
I forbindelse med omlegging av masterprogrammet ved NHS, og etableringen av en ny master i «Service Leadership and International Business», jobbes det blant annet med å etablere en felles pedagogisk plattform for alle ansatte ved instituttet. Det er søkt om penger til kurs og trening av ansatte i «case-based teaching».

– Det betyr at forelesningsøktene vil gå fra å være monolog og formidlingsorientert til å bli dialog og diskusjonsbasert. Der foreleseren tidligere formidlet fagstoff skal studentene nå diskutere løsninger på konkrete case oppgaver, heter det i søknaden fra Einar Marnburg.

Målet er å bedre forberede studentene på problemløsning i arbeidslivet.

Arbeidsformen er krevende, og forelesere trenger trening og kursing for å bli gode i denne type undervisning. I søknaden søkes det etter midler til kurs, som er like i innhold og omfang som kurs i regi av Harvard Business School. Kurset er over to dager, og andre interesserte faglærere ved fakultetet kan bli invitert dersom det er plass.

Prosjektet skal gjøre faglærerne i stand til å anvende den pedagogiske modellen som det nye masterstudiet bygger på. Oppstart av kursene er høsten 2018, og interne treningssamlinger er planlagt våren 2019.

Tildeling 2: Utvidet interaktivt digitalt undervisningsopplegg

Søker: Rutt Bengtsson / IS
Tildelt: 100.000

Prosjektet skal bygge videre på gode erfaringer, ved å bruke videoforelesninger på bachelor i sosialt arbeid. Det er søkt om støtte til å lage flere videoer med utgangspunkt i en «case-metodikk», utviklet av NettOp. I tillegg skal studentassistenter brukes som gruppelærere og til å følge opp nettressurser.

Det er allerede startet et undervisningsopplegg med fokus på saksgangen i det kommunale barnevernet. Dette skal videreutvikles.

I første omgang er meldingsfasen, undersøkelsesfasen og tiltaksfasen valgt ut. For de ulike fasene skal det produseres fagdialoger, som legges inn i digital løsning utviklet av NettOp. Nettressursene skal distribueres via Canvas, og underveis stopper fagdialogene slik at studenten kan notere refleksjoner underveis. Refleksjonene blir automatisk samlet i et dokument som senere kan være utgangspunktet for arbeid eller gruppediskusjon.

– Den digitale tilnærmingen og ferdighetstreningen skal gi studentene en mulighet til å jobbe seg gjennom og reflektere rundt realistiske scenarier, med særlig vekt på ferdighetstreningen i sosialt arbeid innen saksgangen i barnevernet, heter det i søknaden.

Prosjektet varer fra vår 2018 til vår 2020.

Tildeling 3: TPS-uka. Digitale læringsverktøy

Søker: Gurli Olsen
Tildelt: 10.000

Institutt for sosialfag videreutvikler den årlige tverrprofesjonelle undervisning- og samarbeidsarena (NAV-uka). I den forbindelse utvikles det metoder som i enda større grad sikrer studentene samarbeidslæring på tvers av BSV-utdanningene.

– For å sikre studentenes læringsutbytte og høy svarprosent på studentevaluering, ønsker vi i større grad å bruke digitale læringsverktøy, heter det i søknaden.

Det gis støtte til utvikling av nye undervisningsmetoder, digitale løsninger for samhandling mellom studentene i gruppearbeid og digitale læringsverktøy for plenumsundervisning. Samtidig blir søker oppmuntret til å vurdere å bruke UiS sin egen støtteenhet for utvikling av digitale læremidler og løsninger, NettOp.

Alle som har fått midler forplikter seg blant annet til å presentere prosjektet i løpet av 2019.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (13.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol