Utdanningsprosjekt ved TN i 2018: tildelinger


TN-fakultetet satser på kvalitet i undervisningen. Siden 2017 har dekanen årlig lyst ut 1 mill til strategiske utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet ved fakultetet.

Les mer om hvilke prosjekt som fikk støtte i 2017 her.

I 2018 fikk fire prosjektsøknader innvilget støtte. Neste utlysning har frist 1. mars 2019. Les om prosjektene her, og få inspirasjon til å søke i neste runde. Disse prosjektene vil bli nærmere presentert på et utdanningsseminar i januar 2019. 

 

MOTiverte ELektrostudenter

Prosjektledere er Kristian Thorsen og Tormod Drengstig ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE). 

Frafallet er høyt blant elektrostudentene på studieprogrammet «Automatisering og elektronikkdesign». Årsakene til dette er sammensatt, men en grunn er vanskeligheter med å se den praktiske nytteverdien av det som undervises i de store fellesfagene første året. Et dårlig grunnlag gjør også at flere studenter som fullfører de to første semestrene sliter unødvendig i spesialiseringsfagene. I tillegg oppgir flere at mangel på faglig tilhørighet og samhold det første året er en demotiverende faktor. 

For å møte disse utfordringene er prosjektet MOTEL (MOTiverte ELektrostudenter) igangsatt, hvor IDE sammen med linjeforeningen for elektro og datastudenter (LED) skal ha direkte oppfølging av elektrostudentene gjennom hele det første året. Det avsettes en dobbeltime annenhver uke gjennom hele 1. og 2. semester hvor studentene inviteres til å møte fagpersoner fra instituttet, eldre studenter fra LED og folk fra næringslivet. I disse møtene vil viktige tema fra fellesfagene bli gjennomgått fra et elektrofaglig perspektiv. Fagpersoner fra instituttet vil vise hvorfor og hvordan pensum i fellesfagene er relevant ved å bruke elektrorelevante eksempler. Eldre studenter fra LED vil bidra som orakler og med sine egne erfaringer som studenter. I tillegg vil yngre ingeniører fra næringslivet bidra med motiverende industrielle anvendelser.

Prosjektperiode er fra september 2018 til april 2019.

 

Undervisningsstøtte med 3D Printing (Under3DP)

Prosjektledere er Hirpa Gelgele Lemu og Ove Mikkelsen ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM). 

Ved å ta i bruk 3D-printing i undervisningen ønsker prosjektlederne å forbedre læringsprosessen innen mekaniske fag ved UiS.  3D-printing betraktes i dag som en fremtidig digital produksjonsteknologi og tiltrekker seg mange fagfelt og mange utdanningsinstitusjoner. Ved å ta i bruk denne teknologien oppnås en direkte og reell visualisering av produktene samtidig som «learning-by-doing» prosesser initieres. Dette vil forbedre studentenes praktiske ferdigheter, tolkning og forståelse av designkonsept i 3 dimensjoner innen produktutvikling og mekanisk design. 

For å oppnå prosjektets mål, vil prosjektgruppen utstyre 3DP laboratoriet ved UiS, IMBM med 3D-printere som gir muligheter for modeller i relevante størrelser. Siden det finnes ulike varianter av denne teknologien i markedet, vil også studenter gis tilgang til ulike typer 3D-printere. Prosjektteamet ønsker at printerne skal være tilgjengelige for studentene både som del av kurs organisert under prosjektet, men også under andre såkalte problembaserte læringsaktiviteter, som ION Racingog UiS Subsea team. Ved å anvende denne teknologien i undervisningen, vil prosjektteamet stimulere studenter for STEM utdanning (Science, Technology, Engineering and Mathematics), og samtidig øke rekrutteringen til mekaniske fag. Videre ønsker gruppa å motivere lokal industri til å bidra til at teknologien kan utnyttes og videreutvikles.

 

Matematikkminuttet

Prosjektleder er Inge Christ ved Skolelaboratoriet i realfag, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM).

Mange har et veldig instrumentelt forhold til matematikk, det er et abstrakt fag fjernt fra virkeligheten. I prosjektet Matematikkminuttet skal prosjektgruppa visualisere det faglige innholdet gjennom «matematikk i naturen». 

Gruppa skal lage en tematisk innledende film til hvert emne, og på slutten av hver film er det lenket til flere filmer på ulike nivå (grunnskole, videregående skole og universitetsnivå). Filmopptaket skal skje i opptaksstudiet til NettOp.Hvert opptak vil bli grundig evaluert av prosjektgruppa, og testet på alle tre nivåer av målgruppene, på henholdsvis UiS, St. Olav videregående skole og Engesvoll barneskole i Klepp. Resultatet av denne innledende evalueringen vil virke korrigerende for det videre arbeidet som vil skje gjennom studieåret 2018/19. 

I tillegg til filmene, vil gruppa skrive en artikkel til hver episode som publiseres på aktuelle nettsteder.

Målet er at de første episodene er klare ved studiestart i august 2018. 

 

DATPREP - Intensive project-based preparatory course for students

Project Manager is Tomasz Wiktorski at Department of Electrical engineering and computer science (IDE).

The DATPREP- course is designed for students starting at the MSc-programs in Computer Science, Data Science, and Applied Data Science.The goal of the project is to create an intensive preparatory course to increase and standardize entrance knowledge and skills for various student groups entering these master programs. The aim is to increase completion as well as student satisfaction.

Currently, students enter the master programs with varying levels of knowledge and skills within computer science and mathematics. Many of them also have difficulties because of limited experience with independent work and group work. It is impossible to ensure that all students possess the same knowledge and skills, especially considering that a large fraction comes from various BSc programs outside Norway and Europe. Students then must make up for the missing knowledge and skills during the first semester of their studies. This leads to poorer grades and increased dropout rate.

The DATPREP-project will focus on key computer science knowledge and so-called 21st century skills developed through an intensive project-based preparatory course. The course will ensure that students are provided with better chances to succeed in the studies.

The course will be offered for the first time summer 2019. 


Sist oppdatert av Mari Løvås (21.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol