Partnerskap med Brasil i innovasjonsstudier


Handelshøgskolen ved UiS har startet et samarbeidsprosjekt med UNISINOS Business School i Brasil. Prosjektet tar sikte på å styrke forholdet mellom de to universitetene fokusert på samarbeid mellom universitet og næringsliv og dens innvirkning på "økosystemer" for innovasjon.

I prosjektet  vil en ha fokus på utdanning og forskning gjennom faglig mobilitet både for studenter og forskere. 

I mai reiste koordinator for prosjektet på HHUiS, postdoktor Elisa Thomas og seniorrådgiver Egil C. Svela, til Porto Alegre i Brasil for å møte den lokale samarbeidspartneren og organisere aktivitetene for det toårige prosjektet.

På Unisinos University møtte representanter for HHUiS rektor, dr. Marcelo de Aquino, dekan på Business School, prof. Claudia Bitencourt samt professorer og doktorgradsstudenter som er med i samarbeidsprosjektet.

HHUiS planlegger å ta fem mastergradsstudenter til Brasil i høstsemesterene 2018 og 2019 for å besøke lokale innovasjonsfasiliteter og bedrifter, delta på forelesninger fra brasilianske professorer og samarbeide tett med forskere for å dele kunnskap og bygge kompetanse om innovasjon og entreprenørskap.

Prosjektet er finansiert av Senter for internasjonlisering i utdanning (SIU) og av det brasilianske føderale byrået for støtte og evaluering av høyere utdanning (CAPES). Gjennom prosjektet får studenter og forskere mullighet til utveksling/ekskursjoner mellom begge universitetene i løpet av en toårs-periode.

Det var interesse hos Unisinos universitetet om å se på mulige utvidelse av partnerskapet utover samarbeidet med Handelshøgskolen ved UiS. Interesserte kan kontakte Elisa Thomas eller Egil C. Svela for nærmere informasjon. 


(English text)

Partnership with Brazil for the studies of innovation!

The UiS Business School has started a collaboration project with Unisinos Business School in Brazil. The project aims to strengthen relationships between the two universities and to encourage education and research through academic mobility, focused on the subject of university-industry collaboration and its impact on innovation ecosystems.

In May, the coordinator of the project at UiS, Elisa Thomas, and the Senior Advisor Egil C. Svela, travelled to Brazil to meet the local partner and organize the activities for the two-years project that is starting now.

At Unisinos University, the representatives of UiS met the rector of the university, Dr. Marcelo de Aquino, the dean of the Business School, Prof. Claudia Bitencourt as well as professors and PhD students who are members of the collaboration project. UiS is planning to take five master students to Brazil during the fall semester to visit local innovation facilities and firms, attend lecture from Brazilian professors and work closely with researchers in order to share knowledge and build competences regarding innovation and entrepreneurship.

Funded by the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) and by the Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES), the project provides opportunity for students and staff’s mobility between both universities in a period of two years.

Also, from discussions in Brazil, UNISINOS expressed their wishes to broaden the partnership beyond Business Schools. Interested faculties and departments can contact Elisa Thomas or Egil C. Svela for further information.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (09.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol