Arbeidsmiljøet ved UiS kartlegges


På nyåret starter medarbeiderundersøkelsen ved UiS. 12. januar 2009 sendes det ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle ansatte.

Undersøkelsen fokuserer på de ansattes trivsel og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. Viktige stikkord er utfordringer, kontroll over egen arbeidssituasjon og tilgangen på sosial støtte. Undersøkelsen skal gi et bilde av forventninger, de ansattes krav til kompetanse, opplevd stress og rolleforståelse.

- Som arbeidsgiver plikter vi å gjøre systematiske undersøkelser av arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø fremmer UiS som attraktiv arbeidsplass, sier prosjektleder Siren Erichsen, som er rådgiver i Personalavdelingen.

Hun forteller at initiativet til undersøkelsen kom fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Forskningsbasert verktøy

UiS samarbeider med selskapet Sensus as om gjennomføring av undersøkelsen og metodikk for oppfølging av resultatene. Modellen som er valgt baserer seg på forskning på området. Selskapet har bred erfaring med slike undersøkelser i store kunnskapsintensive organisasjoner, som Det humanistiske fakultet ved UiO, Utenriksdepartementet og Helse Midt-Norge.

Rektor Aslaug Mikkelsen tror verktøyet gir en god prosess.

- Det forskningsbaserte verktøyet er basert på godt dokumentert forskning på området, noe som gjør oss trygge på at vi kartlegger de rette tingene. Det er også gode referansedata på dette verktøyet, slik at sammenligninger med andre virksomheter blir mulig. Når vi får resultatene av kartleggingen, skal enhetsleder og Sensus as presentere resultatene og invitere medarbeiderne til dialog og utvikling av tiltak der dette er nødvendig, forklarer hun.

Også en intern ressursgruppe deltar i gjennomføringen og kan bidra i oppfølgingen av undersøkelsen. Gruppen består av Eva Nord (Arkeologisk museum), Martin Tjelta (Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring), Gry Åse Tjørhom (Personalavdelingen), Elisabeth Stornes Fiskå (TN-fakultetet) og Kristine Nordbø (HF-fakultetet).

Fokus på mobbing

- Som på andre områder ønsker vi å være proaktive når det gjelder arbeidsmiljø og trivsel. Med slike jevnlige undersøkelser og oppfølging i miljøet sikrer vi en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet, fortsetter hun.

Hver enhet skal selv utarbeide en handlingsplan etter at undersøkelsen er gjennomført. Ledere på alle nivå vil være sentrale her og alle vil få opplæring i forkant av vår samarbeidspartner Sensus as.

Mikkelsen er klar på at UiS må ha fokus på mobbing.

- Hvis noen i vårt miljø mobber og blir mobbes, så skal dette gripes fatt i, fastslår hum.

Undersøkelsen vil kun gi data om mobbing på institusjonsnivå.

Sikker teknologi
Ingen ved UiS vil kunne kople dine svar på undersøkelsen til deg som person. Resultater synliggjøres kun i rapportene dersom det er minst fire personer som har avgitt svar. Enheter der færre enn fire personer har svart, vil ikke få egne rapporter. Alle data oppbevares på leverandørens dataserver.

Bakgrunnsvariabler og enhet kan ikke kobles.

Om verktøyet
Medarbeiderundersøkelsen fra Sensus as bygger på spørreskjemaet QPSNordic, som står for General Nordic Questionnaire for psychological and Social Factors at Work.

Utviklingen av QPSNordic ble i sin tid bestilt og finansiert av Nordisk ministerråd. Arbeidet ble gjennomført av forskere fra alle de nordiske landene i perioden 1994 til 2006. Målet var å utvikle en nordisk standard for måling av psykososialt arbeidsmiljø.

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen vil etter hvert bli lansert på intranett og andre relevante kanaler.

Fra starten av februar 2009 vil resultatene bli presentert på institutter og enheter.

Mer informasjon:
Medarbeiderundersøkelse 2009

Sist oppdatert av (09.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Siren Erichsen
Siren Erichsen er prosjektleder for medarbeiderundersøkelsen.
Bilde av rektor
- Jevnlige medarbeiderundersøkelser og oppfølging i miljøet sikrer en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet, mener rektor Aslaug Mikkelsen.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER