Tidsfrist for bestilling, pakking, testing, distribusjon og installasjon av programvare på UiS PCer
Deadline for ordering, packaging, testing, distribution and installation of software on campus computers.


IT-avdelingen arbeider kontinuerlig med å tilby programvare for Windows 10 til forskning, utvikling og administrasjon. I denne artikkelen finner du informasjon om tidsfrist for bestilling, pakking, testing, distribusjon og installasjon av programvare på universitetets datamaskiner til høstsemesteret 2018.
The IT Department works continuously to provide software on Windows 10 for research, development and administration. In this article you will find information about the deadline for ordering, packaging, testing, distribution and installation of software on campus computers for the fall semester 2018.

Applikasjonene tilrettelegges på en slik måte at de skal kunne distribueres på flere maskiner samtidig. Dette medfører at hver enkelt applikasjon må pakkes på en slik måte at applikasjonen kan installeres, avinstalleres og repareres på en enkel måte.

IT-avdelingen pakker applikasjonene selv, eller benytter en ekstern leverandør til dette.  Dersom en ny eller oppgradert applikasjon ønskes, må det derfor beregnes leveringstid. Normal leveringstid er 4-6 uker.

IT-avdelingen vil med dette minne om at nye applikasjoner eller oppgraderinger som skal benyttes av studenter eller ansatte ved høst semesteret 2018, må være bestilt hos IT-avdelingen senest 11. mai 2018.

Dette gjelder også applikasjoner som skal oppgraderes, eller byttes ut.
Bestillinger som kommer inn etter tidsfristen vil bli prioritert lavest, og i verste fall ikke ferdig til semester start.

Kostnader: Pakking og distribusjon av nye applikasjoner eller oppdatering av eksisterende applikasjoner koster EUR 700 + mva pr. applikasjon/oppdatering. I tillegg kommer evt. lisenskostnader til programvareleverandør.

Bestillingen sendes som vanlig til it-hjelp@uis.no, eller via vår portal https://uis.service-now.com/sp

Husk å opplyse om følgende i bestillingen:

•         Applikasjonsnavn
•         Produsent
•         Versjon
•         Oppgraderes fra versjon
•         Evt. antall lisenser
•         Fagansvarlig for applikasjonen
•         Telefonnummer til fagansvarlig
•         E-post adresse til fagansvarlig


The applications are packaged so that they can be distributed on multiple computers simultaneously. This means that each application must be packaged in such a way that the application can be installed, uninstalled and repaired in a simple way.

The IT Department packages the applications, or uses an external provider. If a new or upgraded software are required, delivery time must be expected. Normal delivery time is 4 to 6 weeks, dependent on the complexity of the application.

The IT Department would like to remind you, that new or upgraded applications that will be used by students or employees at the fall semester 2018, must be ordered from the IT Department before 11th of May 2018.

This includes applications to be upgraded or replaced. Orders received after the deadline will have the lowest priority, and we can’t guarantee that the application will be available at the start of the semester.

Cost: Packaging and distribution of new and upgraded applications costs EUR. 700 + mva - pr . application / upgrade. In addition, you must expect license fees from the software vendor.

Please send your orders to it-hjelp@uis.no, or visit our website at https://uis.service-now.com/sp

In your order, remember to inform us about:

• Application Name
• Manufacturer
• Version
• Upgrading from Version
• Number of licenses
• Discipline for application
• Telephone number of lecturer
• E-mail address lecturer


Sist oppdatert av Virgi Sokk (04.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol