Studieprogramleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Ved Institutt for medie- og samfunnsfag er det ledig 6 funksjoner som studieprogramledere.

Ved Institutt for medie- og samfunnsfag er det ledig 6 funksjoner som studieprogramledere med følgende ansvarsområder: 

 • 2 studieprogramledere for masterstudier, med halv ressurs for hvert studieprogram (ca 10% andel)
 • 1 studieprogramleder for sosiologi (ca 20% andel)
 • 1 studieprogramleder for statsvitenskap (ca 20% andel)
 • 1 studieprogramleder for fjernsyns- og multimedia produksjon, og for master i dokumentarproduksjon (ca 20% andel)
 • 1 studieprogramleder for journalistikk (ca 20% andel)

Nøyaktig omfang av funksjonene avtales med instituttleder.

Studieprogramlederne rekrutteres blant de vitenskapelig ansatte internt på instituttet, fortrinnsvis fast ansatte. Instituttleder utpeker studieprogramlederne på grunnlag av en konkret vurdering av de aktuelle interessentenes kvalifikasjoner, sett i forhold til funksjonsbeskrivelsen for studieprogramlederne.

Ansatte som er interessert i funksjonene som studieprogramledere ved Institutt for medie- og samfunnsfag bes melde sin interesse til instituttleder Zafer Özgen på epost zafer.ozgen@uis.no eller telefon 51 83 23 86 innen 23. mars 2018.

Funksjonsbeskrivelse

Studieprogramleder har ansvar for løpende koordinering, kvalitetssikring og -utvikling av studiet. Studieprogramleder skal være en synlig og tydelig adressat for tilbakemeldinger fra studenttillitsvalgte og fagmiljø om forhold som angår kvalitet og gjennomføring av studiet. Studieprogramleder skal ha mandat – innenfor rammer fastsatt av instituttleder - til å følge opp saker som oppstår underveis i studiet og til å gi råd vedrørende studiets kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Funksjonsperioden er på minimum 2, og maksimum 4 år, og oppstart i funksjonene er så snart som mulig. Det vil bli gitt et kronetillegg for funksjonen jf retningslinjene ved UiS.

Ansvar og oppgaver:

 • Sørge for at det kontinuerlige arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet utføres i tråd med gjeldende retningslinjer (studietilsynsforskriften § 2‐3 (3))
 • Bidra til å sikre helhet og sammenheng i studiet, blant annet mellom læringsutbytte, undervisnings- og læringsaktiviteter og prøveformer (Meld. St. 16 (2016‐2017) 3 og 5.2, brev fra KD, 23.06.2017)
 • Bidra til god kommunikasjon og samarbeid rundt emneporteføljen og undervisningen i studiet, også der undervisningsaktiviteter går på tvers av avdelinger, institutter og fakulteter.
 • Bidra til at internasjonalisering og utveksling blir en integrert del av studiet (Meld. St. 16 (2016‐2017) 3 og 5.2)
 • Legge til rette for at studieprogrammene gir innsikt i hvordan ny kunnskap utvikles og at fagmiljøets forskningsvirksomhet integreres i undervisningen (Meld. St. 16 (2016‐2017) 3)
 • Bidra til å fremme bruk av de mulighetene digitalisering gir til å heve kvaliteten i studiet (Meld. St. 16 (2016‐2017) 3 og 5.2)
 • Bidra til å fremme tverrfaglighet og samarbeid med arbeidslivet (Meld. St. 16 (2016‐2017) 3 og 5.2)
 • Bidra til at det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i utviklingen av studieprogrammene og i læringsprosessen (studietilsynsforskriften § 2‐2 (5))
 • Være tilgjengelig for fagmiljø og studentenes tillitsvalgte for dialog om forhold som angår kvaliteten i studiet.
 • Sørge for at studentene ved programmet har tydelige og synlige kontaktpunkter der de kan henvende seg i saker som har betydning for kvaliteten i studiet.

Sist oppdatert av Karoline Reilstad (17.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no