Utlysning av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2018


Læringsmiljøutvalget har siden 2007 utlyst midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Årets tildeling vil gå til de studieprogram som legger til rette for bedre integrering faglig, pedagogisk og sosialt av internasjonale studenter.

De seks fakultetene og universitetsbiblioteket får tilsendt utlysningen, og oppfordres til å søke midler dersom det er miljøer eller prosjekter som oppfyller kriteriene for å søke.  

Tildeling av et enkelttiltak har tidligere år hatt en øvre grense på kr. 50.000. Læringsmiljøutvalget har opphevet denne grensen, og har en øvre ramme for utlysningen på kr. 300.0000. Læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for tildeling av midlene. Utlysningen gjøres digitalt. Teksten til utlysning, samt mål for hvordan søknaden skal se ut, finnes på nettsidene til læringsmiljøutvalget og i P360. 

Bedre integrering av internasjonale studenter i studieprogrammene

Antall internasjonale studenter øker ved UiS hvert år. Ettersom universitetet er preget av et stadig økende mangfold, blir det viktigere å ikke bare støtte dette mangfoldet, men også utnytte det. Mangfoldet kan utnyttes for å utvikle globalt mindset og interkulturell kompetanse. Ved master i energi, miljø og samfunn ble det høsten 2017 satt i gang et pilotprosjekt for å bedre integrering og interkulturell forståelse mellom studentene. Om lag halvparten av studentene ved masteren er utenlandske og studiespråket er engelsk. For ha en god start av masteren ble det gjennomført felles oppstart for begge 2 studentgrupper. Et annet verktøy som ble brukt var at studentene ble satt i kollokviegrupper slik at alle gruppene bestod av norske og utenlandske studenter. Utover semesteret har det blitt gjennomført ulike tiltak, sosiale arrangement og utflukter for å skape ulike felles arenaer. Det har også blitt gjennomført en spørreundersøkelse for å få innsikt studentenes egne erfaring med studiet samt deres interkulturelle kompetanse. Pilotprosjektet vil vare i to år. Målet er bl a at vi i løpet av denne perioden utvikler operasjonell kunnskap om hva som faktisk fungerer for å få til god integrering av internasjonale studenter ved UiS. Pilotprosjektet viser til nå betydningen av felles start av alle studenter, og at det tilrettelegges både faglig og sosialt for bedre integrering mellom internasjonale og nasjonale studenter.

Forslag til kriterier for årets tildeling av midler

Som et ledd i arbeidet med å bedre integrering av internasjonale studenter, legges det høsten 2018 opp til felles semesterstart for alle studenter. Utdanningsdirektøren foreslår at årets midler går til de studieprogram som vil legge til rette for bedre integrering faglig, pedagogisk og sosialt av internasjonale studenter. Utdanningsdirektørens vurdering. Erfaringene med det ovennevnte pilotprosjektet hittil viser at god integrering ikke skjer av seg selv. God planlegging og bevisste valg må til. God integrering av internasjonale studenter handler ikke bare om opplevelser (sosiale arrangement) men også faglig oppfølging underveis i studiet. I år starter vi opp med felles semesterstart, og vi ønsker å legge til rette for innføring av et godt mottak og faglig og sosial oppfølging underveis i studiet. Utdanningsdirektøren foreslår å støtte gode prosjekt med den tematikken som beskrevet i denne saken.

Frist for å søke er 1. mai 2018.

Søknader sendes digitalt til utdanningsdirektøren ved tore.klepsvik@uis.no. Søknadene legges frem for læringsmiljøutvalget etter fristens utløp. Læringsmiljøutvalget vedtar tildeling i samsvar med kriteriene. Utdanningsdirektøren vil tildele midler innen 1.6.2018. Tiltak som tildeles midler vil få opprettet internprosjektnummer. Midlene vil bli overført til internprosjektet i tråd med forbruket, fram til 1.6.2019.

Det skal innen 1. juli 2019 avgis en kort rapport der framdriften, disponeringen av midlene, og resultatene så langt beskrives.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (09.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol