Utlysning læringsmiljøprisen 2018


Læringsmiljøprisen er en pris for godt læringsmiljø ved UiS som Styret ved Universitetet i Stavanger fastsatte i styresak US 14/06.

Prisen ble opprettet på bakgrunn av vedtak i Læringsmiljøutvalget sak 25/05 og 05/06. Prisen for 2018 blir nå utlyst.

Følgende statutter gjelder for læringsmiljøprisen:

1. Prisens formål er å gi anerkjennelse for arbeid med studentenes læringsmiljø gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats.
2. Prisen tildeles en ansatt, et fagmiljø, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet ved UiS som jobber for studentenes læringsmiljø.
3. Prisen er kr 50 000,-, samt diplom
4. Prisen skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og bedre læringsmiljøet.
5. Prisen deles kun ut når et enstemmig LU innstiller til det.
6. LU gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor under den årlige årsfesten for universitetet.
7. Forslag til kandidater til læringsmiljøprisen kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være begrunnet og dokumentert.

Læringsmiljøprisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen. Prisen tildeles en ansatt, et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt, en administrativ enhet eller annen enhet ved Universitetet i Stavanger med ansvar for en avgrenset studieeller undervisningsenhet. 

Fristen for å sende inn forslag til kandidater settes til 1. mai 2018.

Forslag sendes til utdanningsdirektøren ved tore.klepsvik@uis.no som registrerer innkomne søknader og forbereder sak til Læringsmiljøutvalgets møtet i mai 2018.

Alle ansatte og studenter ved UiS kan nominere kandidater.

Prisen tildeles vinneren under årsfesten i oktober 2018.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol