Dyrstad blir avdelingsleder for folkehelse


Professor Sindre Dyrstad ble i styremøte 8.2.2018 ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.

Folkehelse og fysisk aktivitet har vært et av hans hovedområder for forskning siden han begynte som førsteamanuensis i idrettsfag ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk i 2008. I 2014 ble han tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor.

Dyrstad har også erfaring som avdelingsleder ved St.Svithun vgs, førsteamanuensis, stipendiat og høgskolelektor ved Norges idrettshøgskole og lektor ved Kristelig gymnasium i Oslo. Doktorgrad (Dr.Scient) i idrettsvitenskap avla han ved Norges idrettshøgskole i 2005. 

Dyrstad tiltrer avdelingslederstillingen 1. juni 2018.

Tre fagavdelinger ved fakultetet
Fra 2018 er den faglige virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet inndelt i tre avdelinger; Avdeling for folkehelse (AFH), Avdeling for kvalitet og helseteknologi (AKH), og Avdeling for omsorg og etikk (AOE). Fakultetet er matriseorganisert. Avdelingsleder har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Ansettelse av avdelingsleder ved AKH vil etter planen skje i styremøte 8.3.2018. Avdelingslederstilling ved AOE er kunngjort med søknadsfrist 4.3.2018.

Avdeling for folkehelse
Avdeling for folkehelse sitt overordnede mål er å bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Deltakelse og egenhåndtering av helse og sykdom står i fokus. Vi bidrar til kunnskapsutvikling og formidling for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, og hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdelingen har fokus på intervensjoner i utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Kompetansen dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning, tverrvitenskapelig og tverrfaglig. Brukermedvirkning i forskning og samproduksjon av kunnskap er sentrale aspekter ved avdelingens arbeidsmåter, og muliggjør implementering.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (24.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol