Etablering av forskningssenter for energi, miljø og klima


Ledelsen ved UiS og IRIS har tatt initiativ til å opprette et nytt felles forskningssenter innenfor energi-, miljø- og klimastudier. Senterets arbeidstittel er Stavanger Energy and Environment Center (SEEC).

Det er etablert en midlertidig organisasjon som skal virke inntil senteret blir formelt opprettet. Styringsgruppen har følgende medlemmer:
• Aslaug Mikkelsen, UiS
• Per Ramvi, UiS
• Anna Aabø, IRIS
• Magnar Kalsheim, IRIS

Helge Ole Bergesen (UiS) er styringsgruppens koordinator med ansvar for å samordne aktivitetene frem til etableringen. Han rapporterer til styringsgruppen. Odd Skontorp (IRIS) er engasjert som sekretariatsleder under planleggingen. Annet personell fra UiS og IRIS bidrar etter behov.

Det er opprettet en faglig kjernegruppe innen UiS/IRIS for å utvikle det faglige innhold i senteret. Gruppen har foreløpig følgende medlemmer:
• Mohsen Assadi, UiS/IRIS, leder
• Øystein Lund Bø, IRIS
• Oluf Langhelle, UiS
• Ole Andreas Songe-Møller, UiS
• Arnfinn Nergaard, UiS
• Odd Skontorp, IRIS, sekretær
• Terje Halmø, RGC,

Gruppen kan bli utvidet i den videre prosessen.

I tillegg skal det opprettes et faglig industripanel som kan bistå den faglige kjernegruppen, og et ’scientific advisory panel’ med internasjonale kapasiteter.

Senterets oppgaver
Senterets aktiviteter vil omfatte:
• Forskning og utvikling basert på et forskningsprogram som defineres i første fase
• Utdanning knyttet til forskningen ved senteret, for eksempel gjennom ansettelser ved UiS som også omfatter undervisning
• Formidling av forskningsresultater, bl.a. gjennom det planlagte bærekraftsenteret på Ullandhaug
• Kommersialisering, nyskaping og industriell utvikling

I første omgang arbeides det med å kartlegge relevant kompetanse, infrastruktur og forskningsideer ved UiS og IRIS og energiklyngen i regionen. Det skal også defineres en visjon og en forretningsplan for senteret med siktemål om at det skal drive forskning på et høyt internasjonalt nivå og samtidig bidra til kommersialisering og nyskaping

Det forutsettes flerfaglige tilnærminger som omfatter teknologi, miljø, samfunn og økonomi. Det legges til grunn en generell fordeling av fremtidig ressursbruk mellom teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning på 80/20.
Kommersialisering og nyskaping håndteres innenfor det systemet som allerede er etablert av IRIS Forskningsinvest, Prekubator og Ipark.

Vedlagt følger et første utkast til forskningsprogram for senteret utarbeidet av denne kjernegruppen. Det understrekes at dette er utkast for diskusjon primært mellom fagfolk ved UiS og IRIS. Det er foreløpig ikke trukket noen konklusjoner om innhold og prioriteringer. Alle som har synspunkter på dette eller ønsker å bidra i utviklingen av senteret, bes sende sine kommentarer, evnt sine forslag til fremtidige prosjekter eller arbeidsområder til Mohsen Assadi eller Odd Skontorp. Svarfristen for reaksjoner og innspill i denne omgang er satt til 15. desember. Etter dette vil det bli utarbeidet et nytt forslag til forskningsprogram, og det blir innkalt til et informasjonsmøte i januar om den videre planleggingen av senteret.

Presentasjon (powerpoint - 3,5 mb)

Sist oppdatert av (24.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol