Samorganisert HR-avdeling


Fra årsskiftet samles universitetets 22 HR-medarbeidere i én organisatorisk enhet ledet av HR-direktør Halfdan Hagen. Avdelingen skal tilby tjenester til ledere og medarbeidere innenfor HR-feltet, som i størst mulig grad bidrar til en enda bedre resultatoppnåelse for den enkelte og universitetet.

Den nye avdelingen er organisert i syv team. Mer informasjon om de ulike teamene og hvem som inngår i disse fremgår nedenfor.

Teaminndelingen gjelder fra 1.1.2018, det vil imidlertid ta litt tid før ny organisering og omfordeling av arbeidsoppgaver er helt på plass. Avdelingens mål er å tilby stadig bedre og mer relevante HR-tjenester. Samtidig ber en om forståelse for at det nødvendigvis vil ta noe tid å få på plass alle brikker, og få den nye organiseringen til å fungere optimalt.

Er du usikker på hvem du skal henvende deg til i den nye avdelingen for å få nødvendig råd og bistand? Ta kontakt med HR informasjonsdeksen på tlf ... (pt ikke klart) eller sende en epost til hr-infodesk@uis.no.

Rekrutteringsteamet
Bistår ledere ved bemanningsplanlegging og rekruttering av nye medarbeidere, fra stillingsanalyse til introduksjon i prøvetiden. Hvem som inntil videre vil være hovedkontaktperson for hvilke enheter fremgår nedenfor.

Internasjonal ansattmobilitet - Euraxess Contactpoint
Bistår ledere i arbeidet med internasjonal ansattmobilitet. Teamet skal arbeide for økt internasjonal rekruttering og utveksling, herunder legge til rette for mottak av internasjonalt ansatte og utreise for egne ansatte. Videre skal teamet bidra ved utarbeidelse av handlingsplan for Charter & Code og implementering av tiltak.

HR-basistjenester
Bistår ledere ved bl.a rekruttering av timelønnede, sykefraværsoppfølging, behandling av permisjonssøknader og markering/gaver til ansatte. Teamet administrerer praksisplasser, ivaretar lærlingeordningen og ordning for pensjonistarbeidsplass. Videre gir teamet råd til ansatte i spørsmål om bl.a arbeidstid, ferie, sykefravær, permisjoner og pensjon. Teamet betjener informasjonsdesken.

HMS-teamet
Bistår ledere ved ivaretakelse av HMS-oppgaver. Teamet skal bl.a videreutvikle og oppdatere universitetets systematiske HMS-arbeid og følge opp dette arbeidet i organisasjonen. Teamet vil være bindeledd mellom bedriftshelsetjenesten og UiS. Videre skal teamet delta i universitetets beredskapsarbeid og bidra til laboratoriesikkerhet.

Kompetanseutviklingsteamet
Gir ledere støtte i lederrollen og bistår i arbeidet med utvikling av medarbeidere. Teamet skal bl.a vudere og iverksette lederutviklingstiltak og kompetanseutviklingstiltak for alle ansatte, sørge for introduksjons- og opplæringsprogram for nyansatte samt legge til rette for og gjennomføre medarbeiderundersøkelser. Likestillingsarbeid og bistand til UniPed inngår også i teamets ansvarsområde.

Team for arbeidsgiverspørsmål
Bistår ledere ved oppfølging av arbeidsgiveransvaret ihht Hovedavtalen i Staten, behandler arbeidsrettslige spørsmål og gir støtte til ledere i vanskelige personalsaker. Teamet skal også utarbeide institusjonelle retningslinjer og gi råd om lønns- og arbeidsbetingelser.

Team for organisasjonsutvikling og HR-tjenesteutvikling 
Bistår ledere ved organisasjonsutvikling og ivaretar utredninger og forberedelser av saker om organisasjonsendringer, institusjonell styring og ledelse. Videre bistår teamet ved gjennomføring av valg. Teamet skal også ta initiativ til digitalisering og effektivisering innenfor HR-området, sørge for HR-systemstøtte og utarbeide HR-rapporter og -analyser.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (21.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
HR-direktør Halfdan Hagen
HR-direktør Halfdan Hagen
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no