Arbeidstakerorganisasjonene søker ansattrepresentant


Innstilling til åremålsstillinger som instituttleder foretas av et utvalg sammensatt av dekan, to prodekaner, to representanter for de ansatte ved instituttet og en studentrepresentant. Arbeidstakerorganisasjonene søker nå etter to ansattrepresentanter til innstillingsutvalg ved TN.

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) og Institutt for energiressurser (IER) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet foretas av styret etter innstilling av et utvalg sammensatt av:

  • dekan Øystein Lund Bø
  • prodekan Helge Bøvik Larsen
  • instituttleder Tom Ryen, oppnevnt som medlem av utvalget ettersom fakultetet pr i dag ikke har prodekan for utdanning
  • to representanter for ansatte ved instituttet, oppnevnt arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap
  • en studentrepresentant, oppnevnt av StOr

På bakgrunn av vedtatt innplassering av ansatte i de to nye instituttene har arbeidstakerororganisasjonene oppnevnt professor Helge Hodne som ansattrepresentant ved rekruttering av instituttleder ved IEP og professor Reidar Bratvold som ansattrepresentant ved rekruttering av instituttleder ved IER.

Det skal oppnevnes ytterligere en representant for de ansatte for hvert institutt, fortrinnsvis en kvinne. Ansatte som kan tenke seg å sitte i innstillingsutvalget bes ta kontakt med en av de hovedtillitsvalgte så snart som mulig.

Den som oppnevnes må være ansatt ved instituttet, ha innsikt i instituttets totale virksomhet og anledning til å sette av tid til utvalgets arbeid i januar/februar 2018. Det er ikke en forutsetning at ansattrepresentanten er medlem av en arbeidstakerorganisasjon.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol