Støtte til reise og opphold ved Ydalir for internasjonale forskere


UiS har som mål å styrke det internasjonale samarbeidet. Ledelsen har øremerket sentrale midler som dekker reise og opphold for internasjonal gjesteforskere som vil benytte seg av det nye campus-hotellet Ydalir.

UiS har i Strategi 2017-2020 som mål å styrke det internasjonale samarbeidet. For å forbedre mulighetene for å få forskere til å komme til UiS, har ledelsen øremerket sentrale midler til formålet. UiS ønsker at gjesteforskere benytter den unike muligheten til å overnatte på campus når det nye hotellet, Ydalir, står klart i mars neste år.

Forskere kan f.eks. bidra i undervisning, gjennomføre kurs, være deltakere i internasjonale felles forskningsprosjekter eller få ro til å skrive felles publikasjoner. Primært ønsker vi å få besøk av forskere som er langt fremme innen sine forskningsfelt (såkalt "experienced researcher"), men det er også muligheter for f.eks. postdoktorer (såkalt "early stage researcher").

UiS vil prioritere forskere som søker lengre opphold (1-3 mndr.), men kortere opphold ned til minimum en uke kan også komme i betraktning. Forskere som vil besøke UiS i perioden mars til juni 2018, vil få høyest prioritet. Universitetsdirektøren øremerker 300.000 kroner til ordningen.

Man kan søke om å få dekket reise og opphold for innkommende forskere under forutsetningen at forskere benytter Ydalir.

Vedlagt søknad sendes utfylt til Bitten Lunde innen 12. januar 2018. Søknader vil deretter også kunne sendes inn så lenge det finnes tilgjengelige midler og vil da bli behandlet fortløpende. Innstilling fremmes av forskningsdirektøren til rektormøtet som fatter vedtak om hvem som får støtte.

Ta kontakt med Forsknings- og Innovasjonsdirektør Troels G. Jacobsen hvis det er behov for mer informasjon.


Support for travel and stay at Ydalir for international researchers

In Strategy 2017-2020, UiS has as a goal to strengthen the international cooperation. To improve the opportunities for researcher to visit UiS, funds has been earmarked for this purpose. UiS would like guest researchers to use the unique opportunity to stay on campus when the new hotel, Ydalir, is ready in March next year.

Researcher can, for example, contribute to teaching and to courses, participate in international joint research projects or to write joint publications with UiS researchers. Primarily we would like experienced researchers to visit, but there are also opportunities for eg. Postdocs (so-called "early stage researcher").

UiS will prioritize researchers seeking longer stays (1-3 months), but shorter stays down to minimum one week can also be considered. Researchers who will visit UiS during the period March to June 2018 will receive the highest priority. The University Director earmarks 300,000 NOK for this arrangement.

You can apply for travel and stay for incoming researchers, provided that researchers stay at Ydalir.

The attached application must be submitted to Bitten Lunde by January 12th 2018. Applications submitted after this date will be processed continuosly as long as there are available funds. The Research Director will promote the recommendations to the Rector's meeting, which determines who receives funding.

Contact the Research and Innovation Director Troels G. Jacobsen if more information is necessary.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no