Ny Forskrift om studier og eksamen


Fredag 1. desember 2017 trer ny Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger i kraft.

Forskriften som ble vedtatt i 2016 hadde behov for noen justeringer og endringer etter flere innspill på utfordringer med bruken av forskriften. Endringene er ikke store. Det har blant annet vært fokus på å rette opp upresise formuleringer, uklarhet rundt myndighet og delegering og feil bruk av begreper. I tillegg er det et par nye bestemmelser som regulerer nye forhold, blant annet er det lagt til en bestemmelse om språk i undervisningen, på eksamensoppgaven og eksamensbesvarelsen. Vi har også fått inn en bestemmelse om selvplagiering, som sier at det å bruke eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning anses som fusk.

Forskrift om studier og eksamen ved UiS av 2016 ble gjennomgått av en arbeidsgruppe før forslag til ny forskrift ble sendt på høring. Videre ble forslag til endringer i forskriften behandlet av Utdanningsutvalget 13. september 2017 (UU 29/17) og vedtatt av Styret ved Universitetet i Stavanger 5. oktober 2017 (69/17).

Spørsmål vedrørende Forskrift om studier og eksamen ved UiS av 5. oktober 2017 kan rettes til Ingrid Stokkeland eller Heidi Fosse Mathisen i Utdanningsavdelingen.

Her kan du lese den nye forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-05-1783

 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (27.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol