Nye funksjonsbeskrivelser for prodekanene


I tråd med styrets vedtak i sak 44/17 har universitetsdirektøren nå fastsatt nye funksjonsbeskrivelser for prodekanene. Virkningsdato for disse er satt til 1.1.2018.

Funksjonsbeskrivelsene for prodekanene har i etterkant av styrets vedtak vært gjenstand for en grundig revisjon, der både HR-avdelingen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Utdanningsavdelingen og prorektor har vært involvert. I tillegg har funksjonsbeskrivelsene vært på høring i fakultetene, og blitt drøftet i Sentralt hovedavtaleutvalg.

Målsettingen med gjennomgangen har vært å gi litt mer retning og innhold til funksjonene, slik at:

  • Disse blir et enda bedre faglig støtteapparat for dekanene på viktige strategiske områder.
  • De oppleves enda mer relevante vis a vis institutter, avdelinger og de enkelte fagmiljøene.
  • Det blir mer attraktivt å gå inn i disse funksjonene.

Dette er forsøkt oppnådd ved å:

  1. Knytte ansvar og oppgaver tydeligere opp mot strategien samt målsettingene og intensjonene i OU-prosessen.
  2. Fylle «huller» i de eksisterende beskrivelsene, gjennom å tilføre viktige oppgaver som naturlig kan og bør ligge til funksjonene, og som ikke er eksplisitt tillagt andre funksjoner.

Videre er det lagt vekt på å gjøre funksjonene enda mer overordnede, bl.a. med et økt fokus på porteføljestyring som ansvarsområde. I tråd med dette er også prodekan for undervisning omgjort til prodekan for utdanning.

Funksjonsperioden er myket opp, ved at dekanen kan fastsette en kortere periode i hvert enkelt tilfelle, for å gjøre det lettere for aktuelle interessenter å gå inn i en slik funksjon.

Fremgangsmåten ved oppnevning er i all hovedsak som tidligere, med noen få presiseringer.

Les begge funksjonsbeskrivelsene her:

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (21.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol