Innplassering i stilling ved omorganisering


Fullstendig bemanningsplan og stillingsbeskrivelser for faste stillinger ved fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen fra 1.1.2018 er nå vedtatt av universitetsdirektøren.

Universitetsstyret har i møte 8.6.2017, sak 45/17, fattet endelig vedtak om den overordnede administrative organisering i forbindelse med pågående organisasjonsutviklingsprosess. Ansatte i administrative stillinger ved fakultetene er berørt av omorganiseringen. Det samme gjelder ansatte ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen. Museumsadministrasjonen er berørt ved at HR- og økonomifunksjonen organiseres i fellestjenester.

Bemanningsplan og stillingsbeskrivelser
Generell stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør og kontorsjef dedikert til institutt/senter ble vedtatt av universitetsdirektøren etter drøftinger i sentralt hovedavtaleutvalg 19.6.2017. Fast ansatte i administrative lederstillinger fikk i brev av 28.6.2017 anledning til å kreve/ønske innplassering i disse lederstillingene. Innplassering ble vedtatt av universitetsdirektøren 1.9.2017.

Bemanningsplan og stillingsbeskrivelser for øvrige faste stillinger som er berørt av omorganisering er nå vedtatt av universitetsdirektøren etter drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg 16.11.2017:

Innplassering i ny organisasjon
Alle fast ansatte i administrative stillinger som er berørt av omorganiseringen, og som ikke allerede er innplassert i stilling, skal i epost av 17.11.2017 ha fått oversendt brev om krav/ønske om innplassering i stilling. Ansatte er bedt om å fremme sitt krav/ønske på eget skjema. Utfylt skjema oversendes may-m.t.opdal@uis.no innen 3.12.2017.

Innplassering i stilling foretas i samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling.

Ansatte som ønsker det, kan be om kartleggingssamtale med fakultetsdirektører, direktør for økonomi- og virksomhetsstyring og/eller HR-direktør. Samtalene gjennomføres i perioden 20.11.2017 t.o.m. 1.12.2017.

Innplasseringsprosessen skal etter planen være ferdig innen 18.12.2017. HR-direktøren vil prioritere arbeidet med gjennomføring av prosessen i samsvar med fremdriftsplanen, men det kan oppstå forhold som gjør at fremdriftsplanen må endres.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol