Statens etiske retningslinjer er revidert


Etisk kvalitet på vårt arbeid er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til oss. Statens etiske retningslinjer, som skal bidra til bevisstgjøring og refleksjon om etikk, ble revidert sommeren 2017.

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle ansatte skal være bevisste på dette. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer, som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

Vi har mange rettsregler (lovfestede og ulovfestede) som har innvirkning på de etiske verdier og normer i statsforvaltningen. De til enhver tid gjeldende etiske normene påvirker utformingen av lover og annet regelverk. Slik sett utfyller retningslinjene de eksisterende rettsreglene. Noen av de gjeldende rettsreglene er nærmere omtalt under punktet ”Forholdet til lov- og regelverk”.

Revisjonen, som ble foretatt i sommer, var særlig knyttet til omtalen av ytringsfriheten, samt at retningslinjene er tilført omtale av eierskap til og handel med verdipapirer. Retningslinjene er videre oppdatert som følge av endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til varsling, og dokumentet er oppdatert med referanser til hhv. ny straffelov og statsansattelov.

Det har vært og er et meget sterkt fokus på ansattes sidegjøremål og retningslinjene sier også noe om slike. Kapittel 4 i retningslinjene er således verdt et besøk. (Tillit til statsforvaltningen, habilitet etc). Retningslinjene er tilgjengelig i universitetets medarbeiderhåndbok.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (13.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol