Windows 10 - Status


IT-avdelingen har nå løst 98% av sakene som omhandler dette problemet, resten av sakene vil bli løst fortløpende. Her følger en oppsummering av hendelsen. / IT Departement has now solved 98% of the incidents occurring due to this issue, the rest of these cases will be solved consecutively.

Her følger en oppsummering av hendelsesforløpet:

11.10:
Microsoft utgir to oppdateringer til Windows 10 som ikke er klare for produksjon. De maskinene som kontakter oppdateringsserverne laster ned oppdateringene, installerer dem, og gjør seg klare til omstart. De maskinene som starter på nytt, klarer ikke å installere oppdateringene, og maskinene starter i "reparasjonsmodus". I denne tilstanden kan de ikke repareres over nettverket, og teknikere må få fysisk tilgang til datamaskinene for å reparere dem.

12.10:
IT-avdelingen får den første meldingen om problemet 0645, og starter feilsøking. Vi oppdager at problemet har rammet mange datamaskiner, og danner et kriseteam for å få oversikt på omfang og starte arbeidet med å finne en løsning på problemet. Vi finner en løsning på maskinene som enda ikke har tatt en omstart, og hindrer ca. 60% av maskinene fra å installere oppdateringene og bli ute av stand til å starte. Vi åpner AR G-101 for ansatte som kan komme til oss med sin bærbare datamaskin, og starter arbeidet med undervisningsrom, auditorier og møterom. De aller fleste fellesrom var dermed klare til undervisning 2000 på Torsdag kveld, og undervisningen kunne kjøres som normalt i de aller fleste rom på Fredag. 

13.10:
Fredag fortsetter arbeidet for fullt med å reparere enkeltmaskinene til de ansatte. Bærbare ble fortsatt tatt hånd om i AR G-101, og stasjonære dro vi ut på lokasjon for å reparere. På Fredag ettermiddag var ca 15% av maskinene vi hadde fått melding om fortsatt i ustand.

16/17.10:
Arbeidet har fortsatt systematisk Mandag og Tirsdag, saker som har blitt meldt inn har blitt tatt fortløpende, og saksmengden synker. Tirsdag 17.10 ser vi at det er kun 2% av innmeldte maskiner som fortsatt har problemer, og krisen anses som over. De resterende maskinene blir reparert som en del av vanlig tjenesteleveranse.

Det som nå er viktig for dere som har/har hatt problemet er:

1. Hvis du har problemet, og ikke har meldt det inn til IT, kan du gjøre det ved å sende inn skjemaet HER. Husk pc-nummer og lokasjon/kontornummer. 
2. Hvis du har meldt inn problemet, men ikke har korrekt romnummer i ansattkatalogen, er det ikke sikkert vi finner datamaskinen din uten å kontakte deg. Dette kan du sjekke og endre HER
3. Hvis du har hatt problemet, men det nå er i orden, vennligst svar IT hvis det kommer en henvendelse. Vi trenger å få lukket de sakene som er i orden.

Ellers vil vi på IT gjerne takke for tålmodigheten og humøret til våre brukere.  Vi har i en krisesituasjon møtt svært forståelsesfulle og imøtekommende mennesker, som det er en glede å hjelpe. Takk skal dere ha!


This sums up the course of events:

11.10:
Microsoft release two updates for Windows 10 which are not production-ready. Computers contacting the update servers download the updates and installs them, and are pending reboot to finish installing. Computers which perform the reboot are unable to finish installing the updates, and the machines start in "Recovery Mode". In this condition it is not possible for us to repair the computers over the network, and technicians need to have physical access to the computers to repair them.

12.10:
IT Department receives the first message regarding the problem at 0645, and start assessment. We discover that many machines are affected, a crisis team is established to analyse the impact of the issue and find a solution to the problem. We find a solution to stop machines which are pending reboot from rebooting, and we are able to stop the updates on around 60% of the computers. We open AR G-101 for employees which can bring their laptop to us, and start working on educational rooms, auditoriums and meeting rooms. Most of the common area computers were in working order at 2000 Thursday, and education could proceed as normal in most rooms on Friday morning.

13.10:
Work commences with repairing employee computers. Portable computers are repaired in AR G-101, and we go out on locations to repair desktop computers. Friday afternoon only 15% of the computers which had this problem remained.

16/17.10:
This work has continued through Monday and Tuesday, reported incidents have been handled consecutively, and the case amount is sinking steady. On Tuesday 17.10 we are down to 2% of reported incidents, and we conclude the crisis is over. The rest of the computers with this problem will be handled as standard service delivery.

Some things of importance for those of you who have (had) the issue:

1. If you still have the issue, and you have not reported this to IT, you can do this HERE.
2. If you have reported the issue, but your room number is incorrect in the employee directory, we might not be able to locate the computer without contacting you directly. You can check and change your room number HERE
3. If you had this issue, but it is now resolved, please reply to any message from IT and state that the issue is resolved. We need to close these open cases.

Last but not least, we at IT would like to thank our users for their patience and good spirit. In a crisis situation we have met very understanding and welcoming people, which it has been a joy to assist. Thank you! 


Sist oppdatert av Virgi Sokk (18.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol