God fremdrift i OU-prosessen


Universitetsdirektøren er godt fornøyd med status for de ulike organisasjonsutviklingstiltakene. Masterplan for implementering av OU-prosessen viser at forberedelsene til ny faglig og administrativ organisering fra 1. januar 2018 er i rute.

Den 8. juni 2017 fattet styret vedtak om intern faglig organisering av fakultetene og overordnet administrativ organisering.

Implementering av ny organisasjonsmodell er en sentral oppgave for universitetsdirektøren. For oversiktens skyld har direktøren tatt initiativ til utarbeidelse av en masterplan som synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen. Planen vil bli jevnlig oppdatert på ansattsidene under Organisasjonsutvikling.

Universitetsdirektøren konstaterer at implementering av de mange ulike tiltakene er i henhold til fremdriftsplanen ved inngangen til oktober. En kort oppsummering følger nedenfor.

Intern faglig organisering

 • De tre nye fakultetene er etablert fra 1. august, nye institutter og avdelinger skal være etablert fra årsskiftet.
 • Ved deling av Institutt for matematikk og naturvitenskap er det avklart at Gro Johnsen fortsetter som instituttleder ved Institutt for kjemi og biovitenskap. Kunngjøring av instituttlederstilling ved Institutt for matematikk og fysikk vedtas i styrets møte 5.oktober.
 • En eventuell deling av Institutt for petroleumsteknologi med virkning fra 1.januar skal besluttes i styrets møte 5. oktober.
 • Samling av samfunnssikkerhet og risikostyring i Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging er i rute. Ansatte innenfor fagområdet overføres fra SV-IMKS til TN-IØRP med virkning fra 1.januar.
 • På bakgrunn av endret instituttstruktur ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet er fakultetet allerede i gang med å vurdere organisering av laboratorievirksomheten. 
 • Rekruttering av avdelingsledere til Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag starter medio oktober. I styremøte 5. oktober vedtas stillingsbeskrivelse og sammensetning av innstillingsutvalg.
 • Funksjonsbeskrivelse for studieprogramlederne har vært på høring og vedtas etter drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg 23. oktober. Mandat for studieprogramutvalgene er ferdig behandlet, og vil bli oversendt fakultetene sammen med funksjonsbeskrivelse for studieprogramlederne. Rekruttering av studieprogramledere kan starte i månedsskiftet oktober/november.
   

Overordnet administrativ organisering

 • Administrative årsverk er fordelt på enhetene, og det er foretatt innplassering i fakultetsdirektørstillinger og stillinger som kontorsjef dedikert til institutt/senter.
 • Fakultetsdirektørene, HR-direktør og direktør for økonomi- og virksomhetsstyring er i full gang med utarbeidelse av bemanningsplaner med stillingsbeskrivelser for de øvrige administrative stillingene. Innplassering av fast ansatte i nye stillinger fra 1. januar skal etter planen være sluttført innen 15.desember.
 • Etablering av prosessorganisering (prosessansvarlig og -nettverk) behandles i styret 5. oktober med forslag om implementering på nyåret.
 • Universitetsdirektøren vil i 2018 komme tilbake til de øvrige forslagene til tiltak fra arbeidsgruppen for administrativ organisering. Disse fremgår nederst i masterplanen.

Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (03.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol