Tomme stoler ved ansettelsesbordene


Myndigheten til å foreta ansettelse i de fleste stillinger ved fakultetene er lagt til lokale ansettelsesutvalg/-råd. Ansatte ved fakultetet har en viktig stemme i disse ansettelsesorganene. For at denne stemmen skal bli hørt er det viktig at ansatte stiller som representant i utvalgene/rådene. Det er pr i dag flere ansettelser som vedtas uten slik representasjon.

Representantene for de ansatte skal tilhøre den samme stillingsgruppe som den ansettelsesorganet skal behandle.

Ansettelsesutvalgene
Ansettelsesutvalgene har ansettelsesmyndighet for undervisnings- og forskerstillinger under professor-/dosentnivå. Utvalget er sammensatt av dekan (leder), to prodekaner, en representant for de vitenskapelig ansatte ved fakultetet oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap og en studentrepresentant oppnevnt av StOr. Tabellene nedenfor viser hvem som pr i dag er oppnevnt som ansattrepresentant i ansettelsesutvalgene og hvor det mangler ansattrepresentant (markert med -).

Enhet Ansattrepresentant Vara
HH - -
HV Kristin Kavli Adriansen Solveig Hodne Riska
SV - -
TN - -
UH Aud Torill Meland Brit-Helen Russdal-Hamre
UK - -

Ansettelsesrådene
Ansettelsesrådene har ansettelsesmyndighet for tekniske og administrative stillinger (med unntak av fakultetsdirektør). Rådet er sammensatt av dekan (leder), HR-direktør og en representant for de ansatte innenfor stillingsgruppen oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Tabellene nedenfor viser hvem som pr i dag er oppnevnt og hvor det mangler ansattrepresentant (markert med -).

Enhet Ansattrepresentant Vara
HH - -
HV - -
SV Anne Lise Rakkestad Knut Sommerseth Lie
TN Stine Thu Johannessen (adm)
Ståle Freyer (lab)
-
-
UH Eva Gjein Kitty Garborg
UK - -


Kunne du tenke deg å delta ved behandling av saker om bl.a ansettelse av nye medarbeidere ved din enhet, og ser at en mangler ansattrepresentant i ansettelsesorganet - ta kontakt med en av de hovedtillitsvalgt så snart som mulig. HR-avdelingen vil så snart alle representantene er oppnevnt tilby opplæring for nye medlemmer av ansettelesorganene.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (27.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol