Fest for nytt fakultet


Ledertrioen ønsker å gi Det samfunnsvitenskapelige fakultet en profil som skiller seg fra de andre fakultetene ved UiS.

Første steg var en inspirasjons- og bli kjent-dag for alle ansatte. I spissen for arrangementet stod ledertrioen dekan Gro Ellen Mathisen, Turid Borgen, prodekan for undervisning, og Håvard Hansen, prodekan for forskning.

– Vi ønsker å framheve det som er spesielt for oss, som gir oss en profil som skiller seg ut. Vi vil identifisere de satsingsområdene som er viktige for samfunnet, og hvor vi kan utgjøre en stor forskjell, sa dekan Gro Ellen Mathisen da hun ønsket velkommen til samlingen.

Hun understreket viktigheten av å bli bedre kjent på tvers av instituttene, og sa at samarbeid på tvers er en nøkkel til å bygge et velfungerende fakultet.

– Både forskning og undervisning foregår mer og mer på tvers og gir en god mulighet til både heve kvaliteten og utnytte ressursene, sa Mathisen.

– Hva forener oss?

Førsteamanuensis Helle Sjøvaag fra Institutt for medie- og samfunnsfag hilste kollegene ved å peke på det som forener den moderne samfunnsvitenskapelige retningen, nemlig å studere mennesket i sin sosiale og kulturelle kontekst.

Sjøvaag ser på samfunnskontrakten som grunnleggende for de samfunnsvitenskapelige disipliner, og da særlig gjensidighetsprinsippet, altså om hvordan vi utveksler rettigheter og plikter i systemet.

– Gjensidighetsprinsippet er grunnleggende for fagene som nå utgjør det nye samfunnsvitenskapelige fakultet, sa hun, og forklarte:

– Forholdet mellom stat og menneske er grunnleggende i statsvitenskapen; dynamikken mellom individ og system er gjennomtrengende i sosialfagene; individets opplevelse av og samhandling med omgivelsene er viktig i hotellfagene; institusjoner, makt og endring står sentralt i sosiologien; og kritikk, debatt og informasjon utgjør grunnfunksjonene i mediene.

Sjøvaag pekte også på at samfunnsviterens utfordring er et samfunn i rask endring. Økonomien, industrien, demokratiet og befolkningen er i stadig bevegelse. Samfunnsvitenskapene krever raskt opptak av nye perspektiver og metoder. Omstilling og oppdatering er derfor avgjørende.

– Å satse på samfunnsvitenskap gjør et kunnskapssamfunn omstillingsdyktig, avsluttet Sjøvaag.

Nye SV

Etter at Handelshøgskolen og helsefag ble egne fakultet fra 1. august, består Det samfunnsvitenskapelige fakultet av Norsk hotellhøgskole, Institutt for medie- og samfunnsfag og Institutt for sosialfag.

Fakultetet har om lag 2300 studenter og 180 vitenskapelige og administrativt ansatte.

Samlingen i Tjodhallen var første skritt på veien mot å bygge det nye SV-fakultetet. Gro Ellen Mathisen sier at fortsatt utvikling av undervisningsfaglig kompetanse er viktig, samt å jobbe systematisk med utviklingen av en god kultur for læring.

– Vi skal bygge opp nye satsningsområder for forskning og undervisning. Dette skal være områder som engasjerer og som kan samle folk i forskningsgrupper, gjerne på tvers av institutt, sier Mathisen.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (21.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Turid Borgen, Gro Ellen Mathisen og Håvard Hansen.
Ledertrioen inviterte alle ansatte ved SV-fakultetet til en kick-start for nytt fakultet. Fra venstre: Turid Borgen, prodekan for undervisning, dekan Gro Ellen Mathisen og Håvard Hansen, prodekan for forskning.
Helle Sjøvaag
Førsteamanuensis Helle Sjøvaag hilste kollegene ved å peke på det som forener den moderne samfunnsvitenskapelige retningen.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER