Fakultet for utøvende kunstfag søker prodekaner


Fakultet for utøvende kunstfag søker prodekan for utdanning og prodekan for forskning fra 1.8.2018 t.o.m. 31.12.2021. Prodekanfunksjonen vil tilsvare ca 50% stilling.

Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning skal arbeide med studieportefølje, undervisning og læringsmiljø ved fakultetet. Prodekanen skal bidra til utvikling av studieporteføljen, høy kvalitet i undervisnings- og læringsaktiviteter, godt samarbeid på tvers og god utnyttelse av undervisningsressursene.

Prodekan for forskning
Prodekan for forskning skal arbeide med forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, utvikling og innovasjon, forskerutdanning, forskningsledelse og forskningsetikk. Prodekanen skal bidra til utvikling av forskningsporteføljen og innovasjonsaktivitetene, utvikling av forskningssamarbeid på tvers av fagområder og organisatoriske enheter, samt ledelse og utvikling forskerutdanningen ved fakultetet - både i kvalitet og kvantitet.

Funksjonsbeskrivelser
Nærmere informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og hovedoppgaver fremgår av funksjonsbeskrivelsene som er oppdatert fra 1.1.2018:

Ta gjerne kontakt med dekan Morten Wensberg dersom du har spørsmål om prodekanfunksjonene ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Oppnevning
Prodekanene oppnevnes internt i fakultetet, blant de fast vitenskapelig ansatte. Dekan oppnevner prodekan på grunnlag av en totalvurdering av de aktuelle interessentenes kvalifikasjoner sett i forhold til funksjonsbeskrivelsen for prodekanen, samt etter samråd med rektor og ansattrepresentanten i fakultetets ansettelsesutvalg.

Meld din interesse
Ansatte som er interessert i å ivarta en funksjon som prodekan ved Fakultet for utøvende kunstfag, bes melde sin interesse til dekan Morten Wensberg, epost morten.wensberg@uis.no  innen 16. mai 2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (26.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol