Nye oppnevnelser til universitetets læringsmiljøutvalg for studieåret 2017/18


Læringsmiljøutvalget gjennomgår hvert studieår en del utskiftinger og nyoppnevnelser. For studieåret 2017/18 har rektor oppnevnt to nye ansattmedlemmer og fire nye studentmedlemmer.

Som fastsatt av styret (sak US 66/16) tilligger det styret å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til læringsmiljøutvalget. Styret har fastsatt følgende sammensetning av utvalget:

 • 4 studentrepresentanter
 • 1 fakultetsdirektør
 • 1 prodekan for undervisning
 • 1 representant for institusjonens drift/infrastruktur
 • 1 eksternt medlem

Utvalgets fakultetsdirektør og prodekan for undervisning oppnevnes begge for to år av gangen, rullerende mellom institusjonens fakultetsdirektører og prodekaner for undervisning, med ett års overlapp mellom de to posisjonene, og slik at de to medlemmene til enhver tid er hentet fra to ulike fakultet. Prodekan for undervisning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er oppnevnt for perioden 1.8.2016-31.7.2018 (US 66/16), og skal derfor ikke oppnevnes nå. Fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet har vært oppnevnt for perioden 1.8.2016-31.7.2017. I tråd med oppnevningsreglene foreslås fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet oppnevnt for perioden 1.8.2017-31.7.2019.

Utvalgets eksterne medlem Lene Borgen Waage er oppnevnt for perioden 1.8.2016-31.7.2019, og skal derfor ikke oppnevnes nå.

Representanten for bygg/infrastruktur har vært oppnevnt for perioden 1.8.2016-31.7.2017. I tråd med oppnevningsreglene foreslås direktør for bygg- og arealforvaltning Roar I. Huseby oppnevnt for perioden 1.8.2017-31.7.2018.

Studentrepresentantene oppnevnes etter nominasjon fra studentorganisasjonen StOr. I tråd med StOrs nominasjoner foreslås studentene Aleksander Egeli, Anne-Marie Lund, Jørgen Sjøberg og Emma Øren oppnevnt for perioden 1.8.2017-31.7.2018.

Rektor har oppnevnt (sak RF 30/17) følgende medlemmer av læringsmiljøutvalget for periode som angitt for det enkelte medlem:

 • Student Aleksander Egeli for perioden 1.8.2017-31.7.2018, med rekkefølgerepresentert vara.
 • Fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Lone Litlehamar for perioden 1.8.2017-31.7.2019, med fakultetsdirektør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Ingunn Folgerø som vara.
 • Student Anne-Marie Lund for perioden 1.8.2017-31.7.2018, med rekkefølgerepresentert vara.
 • Student Jørgen Sjøberg for perioden 1.8.2017-31.7.2018, med rekkefølgerepresentert vara.
 • Student Emma Øren for perioden 1.8.2017-31.7.2018, med rekkefølgerepresentert vara.
 • Direktør for bygg- og arealforvaltning Roar I. Huseby for perioden 1.8.2017-31.7.2018, med driftsleder Sven Andersen som vara.

Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol