Ny prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet


Henriette Thune er oppnevnt som prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet fra 1. august 2017.

Henriette Thune (PhD) er ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet, og har vært ansatt ved UiS siden 2003. Hun har tidligere hatt stillinger knyttet til Utdanningsavdelingen, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HUM), Nettverk for kjønnsforskning (SV) og Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Hun er utdannet litteraturviter, har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Tromsø (1998) og doktorgrad i lesevitenskap fra UiS (2012).

Hennes faglige fordypningsområder er meningsproduksjon på tvers av medier, teori- og metodeutvikling, analyse av subjektive opplevelser og det perseptuelle, Mikhail Bakhtins estetiske objekt og sammenhengen mellom etikk, epistemologi og estetikk. Hun er særlig opptatt av hvordan mening skapes gjennom representasjoner av sykdom og død, spesielt i lys av intermedialitet, adapsjon og kjønnsforskning, og av hvordan narrativer og andre estetiske representasjoner kan spille roller for å forstå møter mellom profesjonelle, pasienter og pårørende.

Thune hadde fra 2002 en sentral rolle i oppbygging og etablering av Nettverk for kjønnsforskning, og har gjennom sine stillinger i stab innenfor forskerutdanning og forskningskoordinering blant annet vært sentral i utvikling og etablering av forskerskolen PROFRES, veilederutviklingskurs for doktorgradsveiledere, samt en rekke doktorgradsprogrammer og doktorgradsutvalg. Thune er medlem av kjernegruppa for UiS’ BALANSE-prosjekt ’Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse’ og som forsker knyttet til Programområdet Profesjonelle relasjoner i velferdsyrkene og Nettverk for kjønnsforskning. Hun har innehatt en rekke verv i råd, styrer og arbeidsgrupper knyttet til oppbygning av forskningsmiljøer, forskning og forskerutdanning ved UiS, regionalt og nasjonalt. Thune er aktiv i og har vært med på å starte og drive flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Helt tilbake til studietiden har Thune arbeidet tverrfaglig, og hun er genuint opptatt av hva som skjer i møtene mellom forskjellige disipliner, fagområder og profesjoner.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (16.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol