Nominasjon av lederkandidater til forskergrupper ved Senter for grunnforskning (CAS)


Fagansatte ved de norske universitetene samt NHH og BI inviteres til å komme med forslag på ledere og forskningstemaer for gruppene som skal arbeide ved CAS i det akademiske året 2011/2012. Frist for å nominere er mandag 17. november 2008.

Tre forskergrupper inviteres hvert år til et 11-måneders opphold ved Senter for grunnforskning (CAS) innenfor feltene humaniora/teologi, naturfag/matematikk/medisin og samfunnsfag/jus. Hver gruppe skal ledes av en eller to anerkjente norske forskere som i forståelse med Senteret skal sette sammen sine respektive grupper.

Da Senterets overordnede formål er å heve kvaliteten på norsk grunnforskning – disiplinær så vel som tverrfaglig – må  forslagsstillere ha tro på at lederkandidaten(e) som foreslås er blant de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og har en internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. For å finne frem til de beste lederkandidatene og prosjektene gjennomfører Senteret hvert år en evalueringsprosess som strekker seg over 8-9 måneder. I denne prosessen, som kulminerer i en omfattende internasjonal evaluering, er vitenskapelig kvalitet det eneste kriteriet som legges til grunn for utvelgelsen av både lederkandidatene og gruppene.

Forslag på leder og forskningstema må på dette stadiet i prosessen inneholde følgende punkter:

1. Navnet på lederkandidat(er), vedkommendes arbeidssted og et kort CV som viser relevant faglig publisering, involvering i det aktuelle forskningsfeltet og ledererfaring fra prosjektarbeid (1 – 2 A4-sider).

2. En prosjektbeskrivelse som inneholder sentrale problemstillinger og hypoteser og en vurdering av dets vitenskapelige betydning i forhold til pågående nasjonal og internasjonal forskning på området. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en vurdering av hvilken faglig merverdi man forventer av et opphold ved Senteret, og hvordan prosjektet står i forhold til prosjektleders pågående forskningsvirksomhet (1 – 2 A4-sider). Prosjektbeskrivelsen skal vurderes av personer som har lang erfaring med forskning, men som ikke nødvendigvis er eksperter på feltet. Prosjektbeskrivelsen bør utformes med dette for øye.

Styret ved Senteret vil i desember 2008 avgjøre hvilke forslag man skal gå videre med. De aktuelle lederkandidatene vil da bli  anmodet om selv å utforme fullverdige prosjektbeskrivelser for en ny evalueringsrunde.
Ytterligere informasjon finner du her

Sist oppdatert av (21.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol