Kristin Humerfelt blir ny leder av PROFRES


Førsteamanuensis Kristin Humerfelt ved Institutt for helsefag blir ny midlertidig leder av PROFRES

Kristin Humerfelt er ansatt ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Fra 12. juni 2017 har hun gått inn i et års vikariat som leder av PROFRES. Siden 2012 har Humerfelt vært leder for Programområdet for pårørendeforskning og siden 2013 koordinator for et skandinavisk Nettverk for pårørendeforskning.  I det siste året har hun også hatt en 10% stilling inn i PROFRES.

Humerfelt er utdannet sosionom. Hun har cand. mag. i «organisasjonskultur og pedagogisk ledelse», hovedfag og doktorgrad i «sosialt arbeid» fra NTNU. Hun har arbeidserfaring fra skole for døve, arbeidskontor og kommunalt sosialkontor for rusavhengige. Før hun begynte på UiS var hun virksomhetsleder for Rehabiliteringsseksjonen i Stavanger kommune.

Humerfelt disputerte i 2012 med avhandlingen: «Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan, anerkjennelse og krenkelse.» Studiens hensikt var å få kunnskap om hvorvidt individuell plan kunne være et nyttig verktøy for brukere med omfattende rusproblematikk, og da med et særlig blikk på brukermedvirkning. Studien var basert på et kvalitativt handlingsorientert forskningssamarbeid. Funnene ble tolket i lys av Axel Honneths teori om anerkjennelse, ulike teorier om brukermedvirkning og rettslige bestemmelser.

I tillegg til egen forskning og formidling har hun lang erfaring fra undervisning og veiledning. Hun har hatt ansvaret for «spesialiseringen i rusproblematikk» på master i helsevitenskap, men også flere enkeltemner som «anvendt metode», «oppgaveseminarer» og «pårørende i helse- og omsorgstjenesten». Bruker/pasientmedvirkning og praksisnær forskning har vært et sentralt fokus i Humerfelts undervisning, forskning, formidling og forfatterskap.

Å bli leder for PROFRES ser jeg virkelig fram til. Jeg har i løpet av de to siste årene deltatt på flere samlinger og jeg ser hvilken betydning ph.d.- seminarene og symposiene har for kandidatene, men også for veilederne de gangene de har vært invitert med. Det tverrfaglige samarbeidet og forskningsnettverket gir kandidatene en mulighet for å tilegne seg spesiell kompetanse og merverdi. Det er nettopp i møtet mellom de ulike profesjonenes perspektiver at muligheten for nytenkning kan utvikles.  Jeg gleder meg til å være med og videreutvikle forskerskolen sammen med aktive og kompetente forskere og kandidater, for å styrke det profesjonsrettede og praksisnære forskningsfeltet, sier Kristin Humerfelt.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol