Underviserundersøkelsen – økning på 8 prosentpoeng på ett døgn


31 prosent av vitenskapelig ansatte ved UiS hadde svart på Underviserundersøkelsen i dag, 9. juni kl 10. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra i går. Det nasjonale gjennomsnittet er 28 prosent.

Underviserundersøkelsen gjennomføres av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD). NOKUT har på vegne av KD, ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. KD har ansvar for all utdanning i Norge, fra barnehager til høyere utdanning.

Fristen for å svare på Underviserundersøkelsen er 23. juni

Styrke kvaliteten i høyere utdanning

Det er altså våre eiere som har tatt initiativ til og som gjennomfører undersøkelsen. Overfor studentene gjennomfører NOKUT en tilsvarende undersøkelse, Studiebarometeret. Underviserundersøkelsen gjennomføres for første gang i 2017 som en fullskala nasjonal undersøkelse. Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016.

Underviserundersøkelsen og Studiebarometeret har som siktemål å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Identifiserer forbedringsområder

Erfaringer fra arbeidet med Studiebarometeret er at dette er et godt verktøy for å belyse områder med utviklingspotensial. Slike undersøkelser bidrar til at man kan utforme og iverksette målrettede tiltak der det er nødvendig. For eksempel viste Studiebarometeret 2016 at studentene mener de ikke får tilstrekkelig veiledning og tilbakemelding på faglige arbeider.

Underviserundersøkelsen som ble gjennomført som en pilot i 2016, viste at vitenskapelig ansatte mener at studentene i for liten grad benytter seg av veiledningstilbudet. Dette er nyttig informasjon for studenter, vitenskapelig ansatte og UiS, og gir klare signaler til oss om at vi må gi bedre informasjon til studentene om veiledningstilbudet.

Utfyller Studiebarometeret

Ved alle fakultetene arbeides det godt med resultatene fra Studiebarometeret. Dette skjer i samarbeid med studentene der man kan enes om forbedringstiltak. Når resultatene fra Underviserundersøkelsen også foreligger, vil disse to undersøkelsene kunne utfylle hverandre. 

Svarstatistikk for UiS fordelt pr. fakultet

Svarstatistikk pr. institusjon


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (09.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol