Prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 50%-stilling august 2017


Bjørg Oftedal slutter som prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 31.07.2017. Det nye fakultetet har da ledig 50%-stilling som prodekan for undervisning fra 1. august 2017. Funksjonsperioden følger den opprinnelige åremålsperioden for dekanene, dvs. at varigheten er frem til 31.7.2020. Det er dekan som utpeker prodekan for undervisning.

Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljø ved fakultetet. Hun eller han skal i samarbeid med dekan bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert skal oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen tas.

Ansatte som er interessert i funksjonen som prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet bes melde sin interesse til dekan Gro Ellen Mathisen på epost gro.e.mathisen@uis.no eller telefon 41471127 innen 2. juni 2017.

 

Funksjonsbeskrivelse

Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet. Prodekan for undervisning skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning.

Funksjonsperioden er fire år og følger den opprinnelige åremålsperioden for dekanene.

 

Organisatorisk plassering:

 • Prodekan for undervisning er organisatorisk plassert under dekanen ved fakultetet. Prodekan for undervisning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne.
 • Prodekan for undervisning er en rådgivende funksjon for dekanen ved fakultetet.
 • Prodekan for undervisning inngår i fakultetets ledergruppe.

 

Ansvarsområde:

 • Prodekan for undervisning skal arbeide for økt samarbeid i studieprogrammene på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.
 • Prodekan for undervisning har et særlig ansvar for at det organiserte kvalitetsarbeidet for undervisning og læring, slik dette framkommer i kvalitetssystemet for Universitetet i Stavanger, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
 • Prodekan for undervisning leder fakultetets kvalitetsutvalg.

 

Hovedoppgaver:

 • Gi råd til dekan og instituttledere om strategiske valg for utvikling av studieprogrammer ved fakultetet.
 • Ta initiativ til og fasilitere utvikling av studietilbud på tvers av institutt/fakultet.
 • Fasilitere økt variasjon i undervisningsformer, inkludert digitalisering og mer studentaktive metoder.
 • Bidra til evaluering av undervisning
 • Lede studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet inkludert utvikling av årlig kvalitetsrapport for undervisning og læringsaktiviteter
 • Andre oppgaver pålagt/gitt av dekan

Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol