Læringsmiljøprisen 2017 - utlysning


Styret ved Universitetet i Stavanger har fastsatt at pris for godt læringsmiljø skal deles ut årlig. Nå kan alle ansatte og studenter nominere kandidater til Læringsmiljøprisen 2017. Frist settes til 1. mai 2017.

Det er styret ved UiS som vedtar statuttene og tildeler Læringsmiljøprisen etter tilrådning fra Læringsmiljøutvalget.

Følgende statutter for Læringsmiljøprisen 2017 er fattet på rektors fullmakt:

  1. Prisens formål er å gi anerkjennelse for arbeid med kvalitet i utdanningene knyttet til studentenes læringsmiljø gjennom fremragende faglig, pedagogisk og sosial innsats

  2. Prisen tildeles en ansatt, et fagmiljø, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet ved UiS som på en forbilledlig måte har evnet å koble sentrale sider ved studiebarometerundersøkelsen og forventninger i Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning, til å forbedre studentenes helhetlige læringsmiljø.

  3. Prisen er kr 50 000,-, samt diplom

  4. Prisen skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og bedre læringsmiljøet.

  5. Prisen deles kun ut når et enstemmig Læringsmiljøutvalg innstiller til det.

  6. Læringsmiljøutvalget gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor under den årlige årsfesten for universitetet.

  7. Forslag til kandidater til læringsmiljøprisen kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være begrunnet og dokumentert.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater settes til 1. mai 2017.

Forslag sendes til utdanningsdirektøren ved maren.a.kvaloy@uis.no som registrerer innkomne søknader og forbereder sak til Læringsmiljøutvalgets møtet i mai 2017.

Alle ansatte og studenter ved UiS kan nominere kandidater.

Prisen tildeles vinneren under årsfesten i oktober 2017.


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (16.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol