Retningslinjer for sidegjøremål


UiS-styret vedtok før sommeren nye retningslinjer for sidegjøremål. Formålet med retningslinjene er å verne om universitetets og de tilsattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.

- Det er ønskelig at universitetets ansatte har kontakter og nettverk utenfor universitetet, og det oppmuntres til samarbeid med andre akademiske miljøer, med næringslivet og annen offentlig forvaltning. Dette er en selvfølgelig rettighet for alle ansatte, og i universitetets interesse. Slike sidegjøremål kan være stimulerende og utviklende både personlig og profesjonelt. Deltakelse i utadrettet virksomhet bidrar også til å profilere universitetet/fakultetet og dets virksomhet for offentligheten, og kan dermed bidra til offentlighetens forståelse for institusjonen og dens virksomhet, uttaler rektor Aslaug Mikkelsen.

- Det er likevel en rettighet med begrensninger. Den ansattes interesser av å ha engasjement ved siden av sitt daglige arbeide må veies mot andre relevante interesser. Ved å engasjere seg i ulike former for ekstern virksomhet, kan det oppstå interessekonflikter, og tvil hos omverdenen om at vedtak, forskning og publikasjoner er objektivt basert og upåvirket av slike eksterne kilder.

- Ved å lage retningslinjer for sidegjøremål handler det altså om å tilgodese både den ansattes interesse i å få anvendt sin kompetanse til aktiviteter utenom sin stilling og omverdenens krav på at et slikt engasjement skjer på en slik måte at det ikke setter universitetets tillit og upartiskhet i fare. Det er i arbeidsgivers interesse at ansatte primært anvender sin arbeidskraft for de arbeidsoppgaver de mottar lønn for, og at ansatte ikke skal drive med aktiviteter som konkurrerer med arbeidsgivers interesser, understreker Mikkelsen.

Retningslinjene finner du her

På disse sidene finner du også høringsnotatet som ble utarbeidet i tilknytting til arbeidet med retningslinjene. Disse kan bidra til økt forståelse av disse.

Sist oppdatert av (12.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Rektor Aslaug Mikkelsen
- Sidegjøremål er en selvfølgelig rettighet for alle ansatte, og i universitetets interesse. Dette kan være stimulerende og utviklende både personlig og profesjonelt, uttaler rektor Aslaug Mikkelsen

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER