165 millioner kroner til styrking av sentrale profesjonsutdanninger


Forskningsrådet lyser ut 165 millioner kroner for å styrke forskningskompetansen i helse- og sosialutdanningen, i grunnskolelærerutdanningen, i ingeniørutdanningen og i økonomisk- administrativ utdanning. Søknadsfrist er 26. april.

Forskningsrådet har gjennom programmet PROFESJON som mål å styrke forskningskompetansen i utvalgte profesjonsutdanninger som har stor betydning for velferdssamfunnet. Programmet har også som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget for utdanning og for profesjonsutøvelsen i de fire utvalgte utdanningsgruppene, i tillegg til å styrke og støtte opp om de strategiske prioriteringene gitt av den enkelte institusjon. På grunn av samfinansiering med programmene FINNUT og HELSEVEL kan forskningsrådet støtte inntil 15 prosjekter totalt fordelt på de fire utdanningsgruppene.

Utlysningen

Utlysningen fra forskningsrådet er delt inn i fire utdanningsgrupper, og fordeler seg slik;

55 millioner kroner til Helse- og sosialutdanning, der prosjekter innenfor sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og fysio- og ergoterapi vil bli prioritert. Prosjektene vil bli finanisert og vurdert av programmet HELSEVEL.

50 millioner kroner til Grunnskolelærerutdanning, innenfor fagdidaktikk, der prosjektene vil bli finansiert og vurdert av programmet FINNUT.

30 millioner til Ingeniørutdanning, der prosjekter innenfor maskin, bygg og elektronikk vil bli prioritert.

30 millioner kroner til Økonomisk- administrativ utdanning innenfor finans, revisjon og regnskap. Prosjektene i de to siste utdanningsgruppene vil bli finanisert og vurdert av programmet PROFESJON.

Krav til prosjektet

Prosjekter som støttes må ha høy vitenskapelig kvalitet med godt formulerte og klare faglige mål. Prosjektet må være i trå med de strategiske satsingene og prioriteringene som er satt hos den enkelte institusjon. Det vil si at det skal bidra til å styrke strategiske viktige forskningsområder for utdanningen på områder der institusjonen allerede har relevante mastergrad og helst PhD-programmer. Prosjektet skal ha høy nytteverdi for utdanning og profesjonsutøvelse og bidra til samspill mellom forskning, utdanning og arbeidsliv.

Prosjektstart for de som får støtte i denne utlysningen er i 2018. Andre krav og viktige føringer er gitt i utlysningen.

Kontakt

Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen for nærmere informasjon.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol