Støtte til posisjoneringskoordinatorer Horisont 2020


Ledelsen ved UiS har fra 2017 satt av midler til strategisk posisjonering på den europeiske arena for fagmiljøer ved UiS.

Langsiktig posisjonering og deltakelse i europeiske nettverk/allianser er nødvendig for å gjøre de aktuelle fagmiljø bedre i stand til å søke midler fra Horisont 2020 (H2020). Fagmiljøer ved UiS ble derfor på slutten av 2016 invitert til å søke om å få tildelt midler til en ‘posisjoneringskoordinator H2020’ som skal gjøre det aktuelle fagmiljøet bedre i stand til søke midler innen Horisont 2020. Følgende personer har fått midler innen fagområdene:

Helseteknologi:

Thor Ole Gulsrud- institutt for data- og elektroteknikk

 

Energi:

Siri Kalvig- forskningsnettverk for miljøvennlig energi

 

Havteknologi:

Muk Chen Ong- institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

 

Risiko og samfunnssikkerhet

Claudia Morsut- SEROS

 

Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer

Sissel Husebø-  institutt for helsefag

 

Lesevitenskap

Anne Mangen- Lesesenteret

 

Posisjoneringskoordinatorene har en faglig bakgrunn og skal sørge for å posisjonere det aktuelle fagmiljøet inn mot de muligheter som finnes innen EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Hver posisjoneringskoordinator får inntil 200.000 kr per år til frikjøp og driftsmidler. Rollen er tiltenkt å være flerårig for å bygge opp spisskompetanse i forhold til H2020 hos enkeltpersoner, men grunnlag for videre støtte bestemmes etter en årlig evaluering av fremdrift.  Posisjoneringskoordinatoren skal jobbe tett med EU-fagenheten i det strategiske posisjoneringsarbeidet.

 

Prosjektetableringsstøtte (PES)

Alle fagmiljøer, også de som ikke har posisjoneringskoordinatorer, kan få støtte til H2020- søknadsarbeid gjennom PES- rammebevilgning. EU-enheten søker, på vegne av UiS, hvert år Forskningsrådet om PES-rammebevilgning og for 2016 fikk UiS innvilget 1. mill. kr. For 2017 søker UiS om et noe høyere beløp da det også kan inkluderes tiltak for å styrke det interne EU-rådgivningsapparatet.  PES støtter dekning av påløpte kostnader i forbindelse med søknadsprosessen, konsulenttjenester, reiser, posisjonering, mm. Rammebevilgningen skal dekke etterskuddsvis kostnader som påløper ved utarbeidelse av EU-søknader.  Midler kan innvilges ved å kontakte EU-enheten og søknaden krever godkjennelse fra linjeledelsen.  Tildeling av midler forutsetter at en «eligible» søknad blir sendt inn til Horisont 2020.

 

 

Kontaktpersoner:

Kyrre Aas, EU- enheten- kyrre.aas@uis.no

Åse Ormøy, AØV- aase.ormoy@uis.no


Sist oppdatert av Kyrre Aas (07.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol