Slik skal studentene lykkes i studiene


35 prosent av studenter som begynner på en høyere utdanning i Norge fullfører aldri. I et nasjonalt UiB-ledet prosjekt skal utdanningsinstitusjoner nå samarbeide om å øke andelen studenter som gjennomfører utdannelsen. UiS er med i prosjektet.

Frafall blant studenter i høyere utdanning er en stor utfordring for alle læresteder i Norge. 35 prosent  fullfører aldri. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får tilgang til den kompetansen de trenger. For lærestedet og studentenes læringsmiljø er det også flere negative sider ved at mange studenter mislykkes og faller fra studiene.

På bakgrunn av dette er det nå satt i gang et nasjonalt prosjekt for å hindre frafall blant studenter.

Prosjektet er et samarbeid mellom store utdanningsinstitusjoner i Norge, og har fått navnet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning». 

– UiB har store forventinger til samarbeid med de andre institusjonene både med tanke på erfaringsutveksling der vi kan lære av hverandre og utvikling av nye tiltak gjennom felles nettverksarena, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.  

Bredt samarbeid

Hensikten med prosjektet er at det skal legge til rette for at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår en grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav.

Gjennom et bredt samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner, skal alle som arbeider med rammene rundt undervisningen få en mulighet til å lære av kolleger landet rundt, men også dele egne erfaringer og få tilbakemeldinger.
 
– For UiB er det viktig at studentene erfarer at de lykkes med sine studier, både i form av at de lærer og at de trives og kjenner seg integrert i studiemiljøet. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for en faglig-sosial kobling som stimulerer til at studentene blir integrert i fagmiljøet slik at de bygger identitet til og motivasjon for faget gjennom aktiv læring i samhandling med medstudenter. Gjennom denne samhandlingen bygges også gode sosiale relasjoner med medstudenter og undervisere, som er viktig både for deres trivsel og læring. Prosjektet griper fatt i viktige faktorer også utenfor undervisningssituasjonen ved å bistå studentene i overgangen fra videregående skole til universitet, både faglig og gjennom det å skulle bli selvstendig med egen husholdning og i andre enden å bistå dem med å forberede overgangen til arbeidslivet, sier Oddrun Samdal.  

– Det er fullt mulig

– Mange positive erfaringer fra tidligere viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre, sier Harald Åge Sæthre, seniorrådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og prosjektleder for «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning». 

Sæthre mener utveksling av erfaring mellom ulike studieprogram, læresteder og samskipnader, er avgjørende for at man skal kunne bygge en slik kompetanse. 

Flere samlinger

Prosjektet startet opp 1. januar 2017. Nettsider med artikler og diskusjonsforum vil stå sentralt i arbeidet, men det er allerede planlagt en rekke arbeidsseminarer i år hvor personer som arbeider mest med problemstillingene vil få mulighet til å drøfte utfordringer og løsninger. 

Allerede i mars vil det første seminaret ta for seg hvordan man tilrettelegger for et godt mottak og første semester. Ps: Utsatt frist for påmelding til dette seminaret er 14.2.17. I juni vil det bli et seminar for utdanningsledere om hvordan man får med seg organisasjonen i arbeidet. I juni vil det også bli et seminar for de som arbeider med å få frem gode statistikker på gjennomføring. Et seminar i september vil se på hva som kan gjøres etter at studentene er kommet i gang og mottaket av nye studenter er ferdig. Sist vil det bli arrangert en større konferanse i desember hvor alle aktuelle tema vil bli tatt opp.

– Målgruppene for prosjektet er først og fremst utdanningsledere, studieadministrativt tilsatte, studenttillitsvalgte og ansatte ved samskipnadene som bistår studentene. Men alle, som er opptatt av at studentene skal lykkes gjennom studiene, bør gå inn og sjekke ut tilbudet på nettsidene, sier Harald Åge Sæthre. 

Gå til prosjektets nettsider for mer informasjon.


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (02.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
studentsirkel
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no