Statusoppdatering OU administrativ organisering


Her følger en orientering om arbeidet i OU-gruppen for administrativ organisering.

Som ledd i OU-prosessen gjennomføres det nå en utredning av hvordan de administrative tjenestene kan organiseres for å støtte den nye organiseringen av seks fakulteter og museet.

Kartleggingsfase

Arbeidet i gruppen for administrativ organisering har siden oppstarten i begynnelsen av november blant annet arbeidet med å spesifisere mandatet gitt av universitetsdirektøren. En rekke nøkkelpersoner fra ulike fagmiljøer og nivåer i organisasjonen har så langt bidratt med innspill og synspunkter på hva som er viktig for brukerne av de administrative tjenestene.

Arbeidsgruppen er inne i en kartleggingsfase, og ser på administrative oppgaver knyttet til utdanningsløp, forskningsprosesser og støtte, forvaltnings- og utviklingsoppgaver. I kartleggingene har oppgavene blitt beskrevet og involverte nivåer spesifisert. Gjennom gruppearbeid, møter og samlinger har administrativt ansatte i fakulteter og staber gitt tilbakemeldinger på kartleggingen. Videre har arbeidsgruppen bedt om innspill på hvor ansvaret for oppgavene bør ligge, og hvilke oppgaver som bør prioriteres å jobbe videre med i prosessen. Målet er å skaffe en oversikt over hvordan oppgavene i dag utføres, og hvor det er et behov for å finne bedre løsninger.

Arbeidet tas videre gjennom en workshop med deltakere fra institutter, fakultetene og stabene. Løsningene som utvikles vil bli diskutert opp mot prinsippene i mandatet om å bidra til mer likebehandling, mer samhandling vertikalt og horisontalt, resultatorientering, kompetanseutvikling og sterkere studentfokus. Arbeidet gjort i workshopen vil være viktige bidrag til forslaget om en fremtidig administrativ organisering.

Foreløpig rapport

Den 19. januar vil gruppen levere en foreløpig rapport der arbeidet så langt vil bli presentert. Rapporten vil bli lagt fram på styreseminaret den 9. februar, og også sendt ut på høring i organisasjonen primo februar. Det vil også bli et allmøte i løpet av februar med orientering om fremdrift og om resultater så langt. Nærmere dato vil bli kommunisert senere.

Arbeidsgruppen ønsker alle en riktig god jul, og takker for alle gode bidrag og innspill så langt til arbeidet denne senhøsten.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Flyfoto over universitetsområdet
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no