Marianne Storm blir professor i helsevitenskap


Marianne Storm (43) er tildelt opprykk til professor i helsevitenskap ved Institutt for helsefag.

Marianne Storm tok sin doktorgrad i ledelse ved Universitet i Stavanger i 2011. Storm disputerte på avhandlingen ”Service user involvement in in-patient mental health services” Storm er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Stavanger i 1997. Hun har grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen i 1998, mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo i 1998. Storm tok hovedfag i helsefag (Can San-grad) med fordypning i helsefremmende arbeid/helsepsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2001. Hun var da tilknyttet IRIS og forskningsprosjektet ”Helse i Arbeidslivet” finansiert av Norges forskningsråd. I oppgaven studerte hun betydningen av å styrke ansattes læringsmuligheter og innflytelse på sin egen arbeidssituasjon på helse og psykososiale arbeidsmiljø. Marianne Storm har siden 2001 vært ansatt som universitetslektor ved Institutt for helsefag ved UiS. Fra 2011 har hun vært førsteamanuensis ved samme institutt.

Bred forskererfaring

Storm har bred erfaring med forskningsprosjekter gjennomført i helseforetak og kommunehelsetjenesten. Hun er en del av forskergruppen «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» som fikk Lyses forskningspris for 2015. Storms forskning i helsevitenskap kan grupperes langs to hovedspor: 1) pasientperspektiv og brukermedvirkning i helsetjenesten, 2) kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling, og læring i komplekse intervensjoner. Storms forskning viser at det til tross for et sterkt helsepolitisk fokus på brukermedvirkning er det fortsatt utfordringer knyttet til gjennomføring av disse verdiene og perspektivene i helsetjenesten. De vitenskapelige arbeidene peker på at det er en rekke faktorer som påvirker kvalitet og pasientsikkerhet. Kompetanse hos helsepersonell er sentralt og kan tilegnes gjennom intervensjoner med vekt på læring, tverrprofesjonelle møter, og simulering. Storm forsker også på samhandling i helsetjenesten ved implementering av velferdsteknologi.

Internasjonalt nettverk

Storm har i tillegg til egen forsking og formidling, undervist studenter på bachelor- og masternivå og vært veileder for flere masterstudenter og doktorgradskandidater. Marianne Storm kan vise til et betydelig internasjonalt forskningsnettverk. Hun har samarbeidet med fremtredende professorer ved velrennomerte, internasjonale universiteter. I høst hadde Storm et forskeropphold på Darmouth College i New Hampshire. Under sine doktorgradstudier ble Storm tildelt et Fulbright-stipend i forbindelse med sitt forskeropphold på Yale University i Connecticut. Storm har skrevet lærebøker og hun har drevet aktiv fagformidling i fagtidsskrift og i media samt utadrettet kurs – og undervisningsvirksomhet.

Marianne Storm er gift med Kenny Rettore og i sammen har de fire barn i alderen fem til 18 år. Storm er bosatt på Smeaheia i Sandnes


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (24.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Marianne Storm
Marianne Storm er blitt professor i helsevitenskap ved UiS.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no