Lokale lønnsforhandlinger


I oktober skal det føres lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt 2.3.3 med virkning fra 1. august 2008.


Skjema/frister

Det skal benyttes et eget skjema ved innlevering av lønnskrav ved lokale forhandlinger.

Frist for innlevering av krav fra tjenestemannsorganisasjonene (lister med samlet oversikt over samtlige krav fra medlemmer i prioritert rekkefølge) til arbeidsgiver er satt til mandag den 29. september.

Ansatte som er organisert leverer utfylt skjema med begrunnelse for kravet til lokalt tillitsvalgt innen frist satt av aktuell organisasjon.

Uorganiserte leverer utfylt skjema med begrunnelse for kravet til Personalavdelingen v/Gunnar Baustad innen fredag den 19. september.Begrunnelse for kravet

De lønnspolitiske retningslinjer for Universitetet i Stavanger danner basis for forhandlingene, og lønnskrav som fremmes må begrunnes i samsvar med disse retningslinjene. Se her særlig lønnspolitiske retningslinjer pkt 4.

Det er ved årets forhandlinger ikke lagt særskilte lokale føringer ut over det som fremkommer av de lønnspolitiske retningslinjene.

I brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om gjennomføring av de lokale forhandlingene påpekes at det (av partene sentralt) er gitt føringer om at kvinner bør få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn prorata tilsier. Det bør legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i/og mellom stillingskoder ut fra tilsvarende kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. Dette fremgår av HTA pkt. 2.3.3, 3.ledd.

Det er videre i samme bestemmelse (4 ledd) sagt at utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. 

I 7 ledd fremgår det også at arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene og det samme gjelder arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn jf Aml§ 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 6.Fremdriftsplan

Det er satt opp følgende fremdriftsplan for lønnsforhandlingene:

Mandag 29.sept: frist for innlevering av krav fra organisasjonene
Onsdag 15.okt: 1.tilbud fra arbeidsgiver leveres ut til organisasjonene
Mandag 20.okt: forhandlinger
Onsdag 22.okt: forhandlinger
Torsdag 23.okt: forhandlinger

Forhandlingene skal sluttføres innen 31.oktober 2008, jf HTA 2.3.3, 2.ledd.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Gunnar Baustad på epost: gunnar.baustad@uis.no  eller på tlf.nr. 51 83 30 39 eller til personaldirektør Halfdan Hagen på epost halfdan.hagen@uis.no  eller på tlf 51 83 30 08.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (27.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol